Printed by Vv, VENKATESWARA SASTRULU of V. RAMASWAMY SASTRULU & SOr:rS AT THE ‘VAVILLA' PRESS Madras— 1951.

పెరిక

“వాగన్థావివసంపృక్తై వాగర్గ ప్రతివ త్తయే, . జగతః వితరా వంచే పార్వతీపర మేశ్ళరా,.” కాళిదాసు, స్వభామయందు సంవూూక్టజ్ఞానము చతిమానవునకు త్యావశ్యకము, ఆజ్ఞాన మాభాపషలోనిగ్రంథపఠనమునంగాని లభ్యపడదు, అట్లు చదివి బ్దార్థపరిజ్ఞానము సంపాదించుటకు ముఖ్యసాధనములు నిఘంటువులే, తొలువొలుత నాం భావ యందు వెలువడిననిఘంటువ్రులు వద్యాత్మ కములు, ఆట్టివానిలో ముఖ మైనవి ఆంధ్ర, నామసంగృవా, ఆంధ్ర, భాహాక్షవాదులు, అవి సామాన్యముగ సుబోధకములు గావు; అవసరమున కుపకరింపన్ర. ఈలోవమును తో 'లంగించుటకై. అకారాదినిఘంటువులు బయలు దేజీనవి. వానిలో 181)-లో వెలువడిన ఆంధ దీపికయు తర్వాత విదేశీయుల కును ఆంగ్లభా షావిదులకు నుపయోగించుట్యకై మారిస్కు విలియం బ్రాను, కేంచెల్‌, సి. పి. గ్రైనువ, భృతుల ఆం, భ్రాంగ్లనిఘంటునవులును వేర్కొనందగినవి. ఇవి యేవియు సమ్మగృములు కాకపోవుటచే ్రీవపరవస్తు చిన్నయనూరిగారు ఒకనిఘుంటువు నారం వ. కాని యదియు నసంవూ_ గనే. నిలిచిపోయినది, వీవ్యట వై వైనీజెన్సీకా లేజి

తెనుంగుపండితు లగు శ్రీదదలవాడ సీతారామకశానస్త్రిగా రొౌక Buen వాసి

లో వూ_ర్లిచేనసీరి కాని యది అచ్చగుటకు ముండే వారు మరణించిరి. ఆవిాాంద వైన్‌

saa వీరిస్థానమున నియమితుతై శ్రీబహాుంజనవల్సి సీతారామాచారు్యుల వారు శ్రీశ్‌ వీణా రామళా స్త్రీ గారి నిఘంటువునకు శబ్దరత్నాకర మను వేరువెట్టి ముద్రింప “ఉతర, శపని వీరికి సాధ్యముకానందుచే మదరాసు సి, యస్‌, యం, కాలేజి తెనుళువండితు లగు శ్రీమా౯ా కొమూండూరు అనంకాచారుర్ణిలుగారి సహో యమున (నీవీ ee లా వై నిఘంటువును ప్రచురింపంగలిగిరి, ఇదియే చాలకాలము ప్రమాణభూత మై యుండెను,

ఆమోద ఆంధ్ర సాహిత్యపరిషపత్తువారు శీపీఠికాపు రాధీశుల ద్రవ్యసహాయ మున “సూశాష్ట్రీరాయాం ధ్రనిఘ నిఘంటువు” ప్రారంభించిరి కాని 'చాలకాలమునకు పరి షత్తువారు నాలుగు సంపుటములనువా త్ర, తః మె వెలువరింవంగలిగిరి, బ్రింకను చెండు సంపుటములు ము ద్ర ౦చినంగాని యా వమ పప్పు సంపూర్ణము కాదు,

శబ్దరత్నాకరము. నిపుడు లభింపదు, శబ్బరత్నాకరమున "కాకరములై గృంథజాలముకంశు నేటి శన్నో వివిధవిషయములు, ప్రాచీన గృంథములు చిశటి సుండి బయలువడినవి, వీనిమూలమున నిఘంటువునం జేచ్వోవలనిను దజాలము 'వెచ్చు "పెరింగినది. అట్టి పృమాణనిఘంటు వనేకసంప్రటములలోయగాక మూండుసంవుటముల

4

లోనే యందజ కందుబాటులో నుండ సంకల్పించి *వావిళ్ళనిఘుంటువుి అనువే ఒక నిఘంటుర చనమునకు శీ శ్రీపాద లక్ష్మవతిశా, స్తుల వారిని నియమించితిని గాని వారు వని వూ ర్లిచేయకయే మరణించిరి, అనంతరము ఆం భ్రృసాహిత్యపరిష. ణా-ర్యా లయమున పనిచేసిన ,శ్రీబులుసు వేంక శేశ్వర్లుగారి సహాయమున వావిళ్ల నిఘంటువు వ్ర థమనసంపుటము కటింవంబజెను, రెండవసంపుటమున ఛచాలభాగము వీెే నిద్ధ వజుచిరి, కాని కాకినాడ పికఠకాపురమురాజాగారికా లేజి తెనుయుఅథార్థిషకు లైన వోూదట నీరుకూడ నీవనిమానిరి. “రెండవసంపుటమున కొంతభాగముసు ol ల్‌ 5 9 లం Pray

శ్రీ వేదము లత్షనారాయణణా త్త గారు సద్ద ఖలు నందున నీ “రెండపసంవుటము చురింహగపితిని, సె సంవత్స'రాదిలో గా మూాడనసంపుటమునుగాడ ము గొంది (WW 0 5 pm నిఘంటువును వూ _ర్థితేయ నిశ్చయించుకొంటిని గావున విద్వాంసులు ఖాహాఖి మూానులు నీ నిఘంటువును ఆదరించి యిట్టిపసనులుకొొనసాగింప నాకు పోగ్సాహము గల్లంతు రని ఆశించుచున్నా ను,

ఇెన్న పురి ఇట్లు, 96.11-51 వావిళ్ల వేంక చెశెషరులు,

(అ, ఆ. ఆ)

(అ, ఆ,

వావిళ్ల నిఘంటువు సంజ్ఞావివరణ పట్టిక

వివరణము,

అకారాంతము. ఊ్కాడ్క స్‌ మున్నగు

నవి ఆయా అంతములూగా (గృహింవనగును.

స్రులింగ వశేవషణమెనపుడు అకా రాంకము, స్త్రీలిగ. విశేషణమైనపుడు ఆకారాంతము, నపుంసక లింగవెేేషణయొ నపుడు అకారాంతము.

న్ర్రీలింగ విశేషణ మెనపుడు ఆశారాం

ఈ, అ) తము మలియు ఈకారాంలమును,

(అ. ఈ, అ)

అన.

అప,

4

అలం.

అవ్య. ఈ, అం.

ఆమే

స్త్రీలిగ విశేషణమైనపుడు ఈశా 'రాంతము.

స్త్రీ లింగములలో విశేషము లున్న పుడవి స్పష్టముగా నూచింపంబడినవి, తుది అచ్చు లనుబట్టి అవి ఆయా అంశము లని గ్ర హొంపనగునుం ఉదా:--ాక1. ఏకకుడు. సం, విణ. (అ. కికా, అ) ఇట స్ర్రీలింగ రూపము అఆకారాంశమగ "*వీకికా' అని (గృహింపనగును. 2. బుణదాత నం, విణ. (బు. శ్రీ బు ఇట శ్రీ లిగరూవము

కారాంళమగు బుణద్యాశ్రీ, యని గ్రహింపనగును, 5. బుణి. నం. విణ.

(న్‌. సీ న్‌) ఇట. స్త్రీలింగరూపము ఈకారాంత మస బుణినీ యని గ్రహింవ నగును. కీ, అవటువు. సం. విణ, (ఊ టా, ట్వీ. జడ ఇట న్రీలింగయా వములు ఉకా రాంతమగు “అమువు ఈకారాంతనుగు 'అవట్వీ” యని గృహించునది. ర్‌ ఉదర్శి. సం విణ. (న్‌) ఇట మూంఃడులింగములలో నొళటే యావ మని గృసింపనగును,

అక ర్త క్యృక్కియ,

అసావవిభ _్రికము,

అవడము. (అగమము మొదలగునలి.

అలంకార శా ము.

అవ్యయము.

ఆటవెలది.

ఆంగ్లము,

ఆమ డకరూపముః

నంజ లు,

పా

డ్‌.

వివరణము,

ఉఊతశ్పలసూల; ఉర్దూ భాష.

ఉఅపదాపారణము,

కావపదము.

ఉభయము. (తెలుగును సంస్కృత మును)

వీకవచచనాంకము.

కన్నడము; కందపద్యము.

శయ

(క్రియావిశేషణము.

గణికశా సము,

గీతవద్యము.

చంపకమాల.

చూడుడు.

ఛందళ్నా ము.

nde ముం

శ్రమిళముః > -

'చేశ్యము.

ద్వయము. [చెకృ్ఫుతమును చేశ్యమ.ను గలిసిన పదము. ]

(ద్ముతాంకము,

ధాతువు.

నపుంసక లింగము.

ఫ్సీర్రిక,

పుంభింగము,

పుం నపుంనా లింగము,

పుం స్త్రీలింగము.

(సృక్యయము.

పాక ఎ్రరేముః

"ప్రేరణరూపము,

బహువచ నాంతము.

మళయాళము, మశ్తైభవ్చ శ్రముః

మిశ్రము.

సంస్కృృతపదము సంస్కృ లేతర వవ ముతోంగాని తెలుంగు కృత్చ్రత్యయ ముతోణాని తదిత వ్రశ్యయముతోయాన్ని కలిసిన పదముం]

తా. దాతల హారాల

సంజ లు. రాపరణము. సంజ జరు బు మొ. ee ఫా, యు, యుగళము, ar (కొన్ని యర్థములందు జేశ్యము కొ| సం. న్నిట వైళ కస న్‌ శన పదమూ ఎ] Wye గె 5 పొంత తరము. Me షక" వాం వాడుకం righ వి bi ద్ద ని, వి శేషణము. చె వక్ళతము. పాం. MINER నం I కు గ! హ్‌ Nt స్టతిే ర్భ కవదము వ్యవ. వ్యపహ “రము. వ్దా వ్యాక. వ్యాక రణశా ము. open | ~~ చ్చ ల్‌ త్రంఠవ (నికి తెలుగున వ్య స్త

గోూగము లేదు.

సంస్క్బుాళము వ్ల సర్వ నామము. సకర్ణ 5, యె సో

నుగవతుు ముం

రి జ్‌

గ) లింగము.

“య

సాందాసాసీభాష యు

సామృ-చచిహ్న ము.

|e)

వ్ఫ తల *'దినూ చళముం సీని నడుమ వని తెలుపును. మిగిలిని స్పష్టము.

గొన్ని యితరము. లున్న

9 | అవ

ఏల యో 0) 5ం మప 990

నమః

9 ఆంవం. 10 ఇఆంవదాొం 11 ఆంఫారిం

1 ws ఆం”.

18 |ఆం.శా.

14 ఆం. ఆ.

ఆం.నం. న. 3 మయంను 00 Fn js తిర్యం సాం

గ్రంథ సంకేత వివరణ పట్టిక

గ్రంధ నామము

ఆచలాలత్మ్‌ జా పరిణయము

అచ తెలుంగు రానూ యణము

బాలకాండము

అయో భ్వ్యాకాండము ఆరణ్య కాండము

కిష్టి౨ఛా కాండము సుందర కాండము యుద్ధ కాండము

| అళ్వా | సాదులు

గ్రంథ తు ర్త నామము

కాలము

గృంకన్వగూవము

వేంకటా చార్యకవి ౧౮ | మంజువాణీపె

కాయం

అభ్యాళ రామాయ ణము | కాం

డూ త్త రకాండము

ఆధ్యాక సంకీ రనలు |కో౧౩ సం.

అనిరును చరితము [యు WU అప్పకవీయము 4 Id i అప్తముఫొషి కల సము (ద్విపద ఆవాల సృసం్మ క్కందనము

అం భధృచంద్రాలోక ము ఆం శ్ర పదాకరము ఆం ధ్ర పదహాఃరి జాత్రము

ఆంధ భాహార వము

అంశ ప్రైనుశానన ము ఆంధ,నామశేషము

ఆంధ నామసం గృహము వర్డు లు న్నీ

'దేవవల్లు మానవవర్లు సావరవరు

థి తిర్యగ్వర్షు

నానారవరు థి

మ్మే ఆ, సి

3

“కొం, 3

వది

కు,

కూచిమంచి తిముకవి మో

కోటమ రాజు నాగయ్య

తాళ "పూక అన్న cn మాచార్యులు కనువ్ది అబ్బయ కాకునూరిఅప్పకవి విరు చేంగళ నాధుండు సముఖము వెంకట కృష్ణవ్న నాయకుడు అడిదము సూరకవి

ఓగిరాల జగనన్నా? కవి, గురుజాడ శ్రీరామమూ రే నుదురు పాటి వేంకన చిన్న యనూరి ఆడిదము నూరకవి -వెండిపాటి త్‌ రాకవి

1939- Sey సం॥

౧౯ |వావిళ్లప్రైన్స 1930

౧౭

౧౭

౧౫

౧౮

౧౮

౨౦ శ్ర

౧౯

౧౮

౧౯

౧౮

౧౭

చావిక్లప్రెన్సు

డక ను, చెన్నపురి 1986

వావిళ్‌ పెను 1924

వావిళ్లే పె 192-4 టి. ట్‌ al (ప్రైన్సు చెన్న పులు 1987

ఎ్రైగార్మగ్సం మండలి 19835

వావిళ్ళ పెను

శారదానిలయ ముదాశ్న రళాల 1888

వావిళ్ల ప్రైగ్సు 1031 కాకినాడ వ్రెన్సు 1031

వావిళ్ల పె ను 1929 వావిక్షవ్రైన్సు 1929

G

Ra

శంభ లు. కివరణాము. నంజ లు. బ్గా | ము "మొదలైనవి, హతా యు, యుగళము. ష్‌ (కొన్ని యర్థములందు 'దేశ్యము క్రొ సం. న్నిట వైక్భశమున వదము,] సం ee స్రాంంత్ర రము. నం కః సె వాడుక. సా వి. విశేష్యము. వ్‌ విణ, వికేవణాము. ED చక్ళళము. వాం వ్యతి. కృతి రక పదము: = వ్యవ, వంపజరము. షః వ్యాక. వ్యాక రణశా స్తము. sa ర్‌ శం గి ళం

ప్రయోగము శేదు.]

వివరణము. శాచూ లవ్భ కము. (౧ ype,

సోయం,

లగ

నంస హా ముం

సర్వ నామము.

సర కకి యె yr)

సగపస్భము.

స్‌

గ్‌)

తి

రింగము.

గ్ర

సంతా సాస్‌ భౌమ సామ్య చిహ్నము. వృటల అొదిసూ చళము. ఏని నడువు: గో "న్ని యె తరము లున్న వని తెలుపును. మిగిలిని స్పష్టము,

గం; -P సంఖ్య

నిం కిల

|

ము

ఆచలా. pd అచ్చ,

బిలం అయో, ఆర కిష్కి0, నుం యము

8 | అభ్యా.

3 డాం 4 అధ్యా+సం,

అని, అప్ప. త్ర నుం క్ష

“ITO CX

అవా,

10 11

ఆం, చం టిం. కుదా. ఆం. పారి,

12 ఆం. భె, 18 ఆం, కా. 14 ఆం. శే, 15 ఆం. సం.

గ్రంథ సంకేత వివరణ

| గ్రంథ నామము

అచలాత్మ జా వరిణయము

ఆచ తేలు6గు రానూ యణము

'చాలకాండము

అయోధ్యాకాండము అరణ్యాకాండము

కిష్కి_౨ఛా కాండము సుందరకాండము యుద్ధ కాండము

అభ్యాశ రామాయణము కాం,

ఊఉ కరకాండను ది

ఆధ్యాళ సంకీ రనలు |ళోం౧3ిసం,

అఆనిరుద చరితము థి WU అప్పకవీయము అస్టమహిషీ కల్యాణము

(ద్వివద )

ఆశ్వా | సాదులు

గ్రంధ క్ష ర్త నామము

ట్ర్‌

కాలము

గ్రంథ స్వరూవము

వేంకటాచార్యకవి ౧౮ |మంజువాణీ పెను

కూ

ఆం XX AX

అనాల ససంక్రందనము 3

ఆంధధ్రచ రిద్రాలోకము ఆం ధృపదాకరము

ఆం ధృవదసారి జాతము

ఆంధ్ర భాహిర్డ్మ వము

కాం 5

ఘా -చిమంచి తిమకవి et

కోటవురాజు నాగయ్య

తాళ "పాక అన్న యం మాచార్యులు కనుప రి అబ్బయ కాకునూరిఆప్పకవి తిరువేంగళ నాథుడు సముఖము వేంకట కృక్ణన్న నాయకుడు అడిదము నూరకవి

ఓగిరాల జగన్నాథ కవి, గురుజాడ శ్రీరామమూ నుదురుపాటి వేంకన

అంధ్రశభ్రానుశాననము | వరి | చిన్నయసూరి

ఆంధ,నామశేషము

ఆంధ నామసం్మగృవాము వర్డు లు

'దేవవర్లు మానవవర్లు సావరవరు

ఛు తిర్భగ్వర్లు

నానారవరు థి

ఆడిదము సూరకవి ెండొపాటి లశ ణాకపి pees

1989-1906 నం॥

౧౯ వాబిక్ల్లే ప్రెస్సు 1930

౧౭

౧౫

౧౭ శ్ల ౧౭ ౧౫

౧ర

౧౮

౨౦ శ్ర

౧౯౭

౧౮శ

౧౯ శక

౧౮ ౧౭౪

లావి వ్రకు

జేవస్తానము సె స్సు థి

చెన్నపురి 1986 1924 వావిళ్లే ప్రెన్సు 1924 టి. టి. డి. ప్రెస్సు చెన్న పున 19837

శృంగార గం మండలి

(WU

1988

వావిళ పెను

శారదానిలయ ముదాత రశాల 1888

వావిళ సెగ

శ్షప్రెగ్స 1981

కాకినాడ న్ఫు1981 1929 వావిక్లవ్రన్సు 1929

వావిళ పెను

19 20

21 22

26 బి?

28

29 30

31 82 38

3k రి

7

368

ంథనామము గ్రంళక్థ నంకత్రము UU సాదులు నామము ఆనంద ఆనందరంగ రాట సందము ఆ, 'ర ము, ఆముక్తమాల్యద అ, ఇందు. ఇందుమతీపరిణయము | కుమారథూాగ్థటి ణఉద్భ జఉద్భటారాధ్య చరి కము వై "తెనాలిరామ స్రుండు ఊఉ. రా. & శ్రరరామాయణము | అ. | కంకంటి సావరాజు హరి, ఊఉ త్తరహరివంశము 1 నాచనసోమన ఊఉ. హరిశ్చ. | ఊత్తర సారిశ్చంవ్రో, కళ్కాళ్ళ పాటి -పొఖ్యానము లింగన కర్ర కకుర్ణో ఎస్‌జయము అ, | మఖై అనుకభూ -పాలుంండు కలం శ, కలువాయిశళకము డబ్బీరు నరనకవి క్‌ కవికర్ష రసాయనము నంకుసాల నృసింహకని కవిచాొ. కవిచాడవన్పశతకము కవిలెడస్పు కవిజ, క్షవిజనరంజనము ఆ. 3౨ |అడివము నూరకగి కవిజనా, కవిజనా శ్ళయము అధి, వేములవాడ 3 సంజ్ఞా, నంజాధికారము ఫ్థీముకి కన వృత్తం వృ త్తాధికారము 3 జాతి జాళ్యథి కారము పోహా సోషఫాధి కారము కవిరా. కవిరాజమనోరుజనము | | కనుపర్షి అబ్బయ కవి, గం కవిజనసంజీవని తరం. 'ర ముద్దరాజు రామశ ద్ర కనిసం, క్‌ ౨శయవిచ్ళేదము కరం, 3 | అడిదము గూరకని కళా, కళాపూర్ణోదయము ఆ. | ఏింగళి సూరన కావ్యా. కావ్యాలంకారచూ ఉల్టా, | విన్నకోట 'ప్పెసె 'డామణి "కానీ, కాశీఖండము ఆ, (శ్రీ నాథుండు కాళ, కాళహ స్తీమాసోత్ర గమ | ధూర్ణ వె కాళ, | కాశహ స్తీశ్వరశళకము భూర్టటి కాళింది. కళిందీకన్యాపరి | అహోబలవటి కాయము కుచేల. కుచేలో పొఖ్యానము ఆ. 3 గట్టు ప్రభువు

కష్ట ST NI ౧౬ వావిళ్ళ వె న్యు

కాలము

గ్రంథ స్వరూసము

mr ఉమ ఇమ!

కస్తూ ్రారిరుగయ్య | ౧౯న వావిళ ఓట్రెన్సు 1929

1930 ౧౭ |శంగ్రి కాసె పెన్సు 0) 12

ఆం ఆధ స్‌ గి un

౧౬ గ్ర భా స్మీప్రెన్సు టిం డా 1928

౧౮ | వావిశవ్రైన్ను 1926 ¥ బావిక్టీ ప్రెస్సు 1919 ney సరస్వ తీనిలయి ముప్రాయ రశాలు, 'నెల్టురు | ౪9]

౧౯౬ టి "అసరస్వతీ మ్శుష్‌ర

శాలు కెకినాడ 1౮0౮04 5 గారె ళు వ్రెన్సు 1026 1925

౧౯ ౧౫

CROC యి (సెస్సు

౧౭ అవిక ప్రెస్సు 1925

గారో న్ధ సియ ర్టీన' వె ధన మద్ర గగ ౧౨౨ | నుజనరం+నీ ముద్రశర

౧౮ వావి! వ్‌్రెగ్సు

౧౬న బిర్య పెగ ny 192) ఇరా క్ట పెన్న 19y25 ౧౬ శే ఒకిళ్లే పన్ను [030

౧౭4 "సరి ప్రైన్స , చెన్నపు? 1౮20 ౧౫ లావి ప్రైన్స 1033 ౧౬ శే బ్రిటిన్‌. మండ ఇన్నపు 1౪30 ౧౬ కళ లు, బృగు, వనాని 1.

ee అని (G9 గ్ర కినాడప్రెన్సు 1929

ర్ట

ననన కాకక

గంధ ఆళ్వా గ,౦థక యన్‌ వాది నంభూవ సంఖ్య ష్‌ గ్రంథనామము రక \ ,ంథన్వ వము

89 |కువల. | క్రవలయాళ్వ + చరిత్రము! సవరము |౧౭ శ| బాలసరస్వతి ముదాతర చిననారోయణ శాల కాకినాడ 1909 40 క్ర, నం, శుమారసంభవము ౧.౨ నన్నెచోడుడు. ౧ళ వావిళ్లేపెన్సు 1949 41 కక కృష్ణకర్ణామృతము | 3 | వెలగవూడివెంగన ౧౯ వావిళ్లవ్రెసన్సు 1948 42 | శక్యం, శకుంశలావరిణయము | ఆ. 3 కృష్ణకని |౧౯ శ|వావిళ్లపెన్సు 1926 49 కృష్ణ కృష్ణ శతకము నృసింవాకవి (౧౭ వావిళ్లవ్రెస్సు 19025 h4 కృష్ణా, కృష్ణాభ్యుదయము అ. | నొంలేటి సూరన |౧రా వావిళ్ల ప్రైన్సు 45 | శేయూర. శేయూరబాహు అఆ మం"“న ౧౩౨ శ్ల సరన్వతీపె ప్రెన్సుః కాకినాడ చరిత్రము - 1902 46 క్రీడా శ్రీడాభిరామము | | వల్లభరాయండు (౧౪ వదావ్రెస్సు 1929 47 గధ. re మంచెర్ల ౧౮ సరస్వతీప్రైన్సు, కాకినాడ వానుబేవకవి 1911 48 గానే, న్‌ ఎంగారగా భే ఫ్‌ యో అనంళనార్యుండు 2 శేసరీ ప్రెస్సు, చెన్నపురి పొఖ్యూనము 1929 49 చంద్ర, చంద్ర భానుచగ్మిక్రము | ఆ. తరిగొప్పుల మల్లన ౧౬ బ్రిటిష్‌ మాడల్‌ పెను చెన్నపురి 1922 50 చంద, ఏ. ఛంద్రనేఖావిలాము | |కూచిమంచిజక్షకవి | ౧౮ 1931 ల్‌ 1 | చందా చంద్రాంగదచరి త్రము అఆ మెండిముజ్ట ౧౭ సరస్వ తీనిలయ ముదాత్న్‌ వేంకటపతి రళాల, నెల్లూరు 159 7 గ్‌2 చంద్రి, చంద్రి కావరిణయము | అ. | సురఖి మాధవరావు | ౧౬ అనందముద్రాతరశాల 1903 రీతి చం, రా చంపూరానమూాయణము | అరా బుగ్వేదకవి ౧౮భ కాకినాడ పెన్సు, "'వేంకటాచలవతి కాకినాడ ధ్‌ చక్క చక్రవాళమంజరి తాళ్ళపాక |౧౫శ దేవస్థానము ప్రై స్సు పెద తిరుమలయ్య 19835 ర్‌ర్‌ | చమ చమళ్కారమంజరి | 3 సింహాద్రి |౧౬ శ, వేణుగోపాల ముద్రాతర "వేంకటా చాయ్యలు శాల్క విశాఖపట్టణము 15884 56 | చారు. చారచర్య అప్పన మంత్రి |౧క | వావిళ్లవ్రైస్సు 1949 ర్ర్‌7 చిక్కభాః చి (తభారతము | చరిగొండ ధర్మన్న ౧౬ వావిళ్ల ప్రెస్సు 19834 క్‌ి వున్న. ము X ఆక కూరి సావకవి వావిళ్ల పె స్సు 1025 50 | ఛందో ఛందోదర్చణము ఆ. అనంతా ౧౫ వావిళ్లప్రైస్సు 1947 మాళత్యుండు 60 జావ్నావీ. జాహ్నవీమాహాళ శక్యము | ఆళ | వనుణగు లత్రుణకవి ౧౮ శ|ఆం,ధ భ్ర,భాహావిలానీసీ పెచ్చు చిశాడ 1928 6] చె. జై మినిభారతము రా పిల్లల మల్టీ లగ వావిళ్లీ పెస్సు 1941 పినవీరభద్రుడు

10

ఉశ్తరభాగము

"కాకినాడ

సంఖ్య ర్త (గ్రంథనామము ప. కెలము గృ౦గస్వరూ వము 62 | కవతీ, కపతీసంవరణో | అద్దంకి ౧౬ శ|నుజనరంజనీ ముదాతర పాఖ్యానము గం గాధథరకవి శాలు కాకినాడ 16896 63 | దళ. దశకుమారచర్శిత్రము | ౧౨ శేశన ౧౩ | వావిళ్ల పోస్సు 1025 రీషీ | దశా, దశావతారచర్శిత్తము |అవ ౧౦| ధరణిదేవుల |౧౮ | వావిళ్ల 1026 రామయమం త్రి, 65 దా, దాశరథీశతకము కంచెర్ల గోపన్న |౧౭ వావిళ్ల పెన్సు 1925 66 | దిలీవ దిలీవచరి త్రము అ. '6 కొటికలఫూొడి | ౧౯ | మంజాచాణీ పెను 'వెంకటక్భెప్టకవి ఏలు రు 1902 67 ద్య. సింహాసనద్వా త్రి ౦శిక ఆ. ౧౨ |కొఆవి గోవరాజు|౧౫ కాకినాడ ప్రస్సు 1986 6 ద్వి తి. సాం ద్వివద సారంగధర ఆ, రూచిముచి |౧గొౌశ్ల ఆందృ్కభాహావిలానీని చరిత్రము తిమ్మకవి సెస్సు, చశాడ 192 1 69 | ది. నల. ద్విపద నలచర్మిత్రము |భౌగ. చృక్షపురి (౧౭ శ|ఐ 'విళ్ల సెస్సు 1949 రాఘవాచార్యులు 70 ద్వి పరమః ద్విపద పరమయోగి | అ. | తాళ్లపాక తిరు |౧౬ | శినాడపె)న్సు, కాకి విలాసము చేంగళనాయుడు నాడ 1928 71 | ద్వి భాగ, ద్విపద భౌగవశ్రము | స్కృంం,౧.౨ కోచేయినాగుండు | ౧౬ కృష అండ కో ముద్ర? తరశాల 1914 72 ద్వి. భాగం ద్విపద భాగవతము స్కాం, మణికి సింగన (౧౮ శ్ర అమ్ముట్రికము దశమస్క_.0ధము 78 ద్వి. భార ద్విపద భారశ్రము పర్వ. తిమయ ౧౬ శ్ల సరస్వతీ పపరీ "పస్సు బాలసరస్వతి రాజమండ్రి, 1948 ») అది. ఆదిపర్వము 5 సఖ సభాపర్వము క్‌ ణీ | దష సాం ద్వివద సౌరంగధర 3 బాణాల ౧౮ | జ్యోతిష్య తీ మునాతగ చరిత్రము శంభుదాసు(డు శాలు చెన్నపురి 1314 75 ద్వి హరిళ్చ, | ద్వివద హరిశ్చంద్ర | ఛాగ౨ శౌరన యశ జ్యోతిష తీపెన్సు i చరిత్రము ఇన్నపుర 19 12 76 థర్మం ధర ఖండము | ఈదులపన్లి |౧౭ విద్వద్దనమనోరంజసీ భవానీ శంకరుడు ముద్రాతర ళాల, పిధాపురము 77 నరస నరనభూపాలియము | మూర్దికవి |౧౬ శ| ఓగియంటు ముదాతరళా ల, సకింద్రైబాదు 1945 70 | నవ నవనాథచరితము | భె. శారన ౧౫ అనంద సెస్సు ), మద్రొను (ద్విపద) 1937 70 నా. వంచ, వంచతంత్ర్తము | నారాయణకవి ౧౫ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1939 80| నార, ఊం నారసీంవాపురాణము | ఆ, హరిభట్టు |౧౬ కాకినాడ సెస్సు

నగంథ గ,౦థకర్త నంఖ్య గ్రంథ 'నానుము res sas కాలము గృంళస్వ్టరూపము 81 | నిరం, నిరంకుశో పాఖ్యానము కందుకూరి ౧౭ వావిళ్ల పె ప్రెస్సు 1925 రుద్రకవి 82 నిర్వ. నిర్వచనోత్తర తిక్కన |౧౩ | వావిళ్లప్రెస్సు 1925 "'రొమాయ ణము ౧౦ 83 | నీతి, నీతిసీన సవద్యశతకము తాళ్లపాక |౧౫ దేవస్థానము ప్రెస్సు చో తిరుమలయ్య పుర 1985 84 నృసిం. నృసింవాపురాణము | | ఎక్టాపెగడ ౧౪ శ|వావిళ్లప్ళన్సు 1924 85 ఛై ఎ్రంగార్షాషభధము ఆలా శ్రీనాథుండు ౧౫ళ వావిళ్ల పె పె)స్సు 1931

86 | పండితా. పండిలారాధ్యచగిక్రము | వ్రకు పాలకురికి (౧౩ | అం ధ్రషి త్రికచె సెస్సు

సోమనాథుడు 1939 ) దిశః గికూవ ప్రశరణము ») పురా. వురాకవ్ర కరణము 9 వాదం వాద ప్రకరణము +, మహిమను. మహిమ ప్రకరణము ji పర్వ. పర్వత ప్ప కరణము 87వ వద వద పురాణము ౧౦ | మడికిసింగన | ౧౫ శ|వ ర్హమానతరంగిణీ ముద్రా ఉళత్తరఖండము | తరశాల, మదరాను 1895 85 | పరత. పరత _శ్త పరసాయనము | ఆ. | ఈశ్వరఫణిభట్టు లా జర్నల్‌ సెస్సు వన్నపురి1 9 41 89 చరమ పరమయోగివిలాసము | ఆ, | తిమనృపాలుండు 90 ఇల్నా. పల్నాటి వీరచర్శి త్రము శ్రీనాథుడు |౧కి శ్రీరామపెస్సు 1984 (ద్వివదు 91] పాంచా. | పౌంచాలీపరిణయము | ఆ౫ | కాకమాని | ౧౬ ముజువాణిప్పెన్సు, మూ ర్టికవి వీలూరు 1982 99 సపాొండు, పాండురంగ "తెనాలి ౧౬4 | ఆం పబ్లిషింగ్‌ పాన్‌ మాహాత్మ్యము రామకృష్ణుండు ఇన్నపుర 1945 98 | సార. 'పారిజడాతావపహారణము |! నందితిమ్తున ౧౬ వావిళ్ల ప్రెన్సు 1088 94 పార్వ. పార్వ తీపరిఇణయము ఆ. రఘునాథ ౧౮శ సరస్వతీముద్రాతరళాల భూపాలుడు కాకినాడ 1908 ల్‌ |కిన శకం. | శకుంకలాపరిణయము | పిల్లలమజ్జీ అగ వావిళ్లప్రెన్సు 1028 పినవీరభద్రుడు 0౮6 పె శకం, 9) అ. 3 చెధాడగాగ రాజు ౧౮ అనందపె ను స్సు 1900 97 ప్రబంధం ప్రబంధరాజ 'వేంక అ, గణపవరపు (౧౭ | నెల్లూరు 1892 దేశ షర విజయవిలాసము వేంకటకవి 98 | ప్రబోధ. | ప్రభోధచందోదయము| | నందిమల్లయ | ౧౫శ చింశామణీముద్రాతర ఘుంట సీంగయ శాల, రాొజమెహీం,ద

వరము 1900

గ్ర? నామము

pu

19

ఆశా

లం

సృథౌవతీప్రద్యుమ్నము | అ.

(వభులింగిలిల (ద్విపద)

బసవపఫురాణము ఒడ బహుళొళ నదర రము

చాలసోపాలవిలాసము

బిల శీయము a7?

(బ,వోత్తరఖండము

(బ్రౌణ్యనినుంటుపు భర్హ వారిశశకము సీత్రిశత్రకము శృంగార శ్రకము వై రాగ్యశ శ్రకము భల్లాణచరిశ్రము

భాగవతము భానుమతీపరిణయము

భారశ్రము ఆదిపర్వము నభాపర్వము అరణ్యపర్వము విరాటపర్వము ఊద్యోగవర్వము భీష్మ పర్వము (ద్యోణపర్వము కర వర్వము మ్‌ ల్యపర్వము సా ప్రికపర్వము వ్‌ ఇస్ర్రపర్వము శాం తిపర్వము

నూ

ఆఅ

శో కి

ST

స్కం౧౨

వర్వం ౧౮

09 మ. ఏలే 199 "ర nA nA » 3 9) అబి 9) ఓక 9) అలి

»&

గ్రయ నామము

పింగళి నూరన

"పొలకురికి సోమనాశు (డం దావురల పంగ? భూపాలుడు

శ్వ

ఒబ్బయక వి

వండిపె.. ఈ? రా? ర్ట ఎఫట్టనమి (

చితక

©, పి

సింగరార్యుండు!

రక "పంకటరామకవి న్‌ ను

ఏనుగు లత్‌ణకవి వ్‌.

చితారు గంగాధరకని పోక నాడ.లు "రెంటూ"రి గంగరాజు కవిత్రయము

నన్నయ తిక్క ఢీ

రఫి

లి

౧౬శ

౧౬

౧౬

౧౭

రాశి

9

౧౯

౧౮

౧౨

౧౬ శో

౧౧ శక

౧౨ శ్లో

శాలము |

బిళ్ల ప్రెస్సు L989

పణుగసపొా (తర రా వతు శొల,వి ఫి ఖపట్టణము

194

"8 'కినాడ ప్రెస్సు 104] ఆనంద ప్రున్సు చెన్న పు) 1910

వావిళ్ళ ప్రెస్సు 1Yy22

1852 "వి ప్రున్సు 1౮31

సుదగ్శినీ ప్రెస్సు ఇెన్నపుగి

1028 వావిళ్లపన్సు 19 49 1872

మదరాగ)

'విళ్లపస్స 1949

గ్రంగ

భార (నుం 1 ఆశ్వం ఆక్క 3 న్యా 1) మహ 112 భా, రా, 118 భా 114 భీమ

సంఖ్య

115 భోం 116 భోజనుం 117 భోగి 118 మళ్ల. 119 |మల్హణ, 120 | మార్క

121 | ముకుం* 122 మె.

123 | మొ రాం 124 య, 1285 రంగా. 126 రం. రా,

127 రత్న. 126 రన

129 | రసిక,

180 | రామ. క. 181 | శాభవ,

13

,౦థనామము అళ్వా

UU సాదులు అనుశాసనిక వర్షము ఆ,

శ్వ మేధవర్వము ఆఅ,

ఆశృమవాసవర్వము ఆ,

నూసలపర్వము అఆ, మహా ప్ర స్థానికపర్వము భెన్క_రరామాయణము | కాం, భస్క-రశ శకము ఫీమఖండము అ, భోజరాజీయము ఆ.

భోజనుతాకరిణయము | భోగిసి౮ండకము

మల్లభూపాలీయము | శత, 3

అంగార మలా ఆ, 3 చరిత, త్ర పు

మా రంచేయ పురాణము | ఆఅ లా

లానము

మెరావణచరి త్రము ఆ, 3

మొల్లరామాయణము కాం కు యయాతిచర్శిత్మము ఆ,

రంగారాయచర్శిత్తము అ, 3 రంగనాథరామాయ | కాం, ణము (ద్వివదు రత్న వరీత్ష రనమంజరి గుచ్చ ముది రసీకజనమనోఖిరామము , ఆ,

రామక ర్థామృతము ధా

తిక్కన

భెస్క_రాదులు మారద వెంకయ్య (శ్రీనాథు (శు

అనంఛా సంద మాత్యుండు

కోటేక్వరు(డు ఫోళశ్రన

ఎలకూచి బాలసరస్వతి ఎడపాటి ఎజ్జన

నూరన కాణాదము మాడయకవి

పొన్ని గంటి 'తెలగన దిట్టకవి నారాయణకవి రంగ నాథుడు

ఎఇరవక వి సురతాని కోదండకవి రూ-చిమంచి తిముకవి అత్ర సిద్ధకవి సింగళిచూరన

"పెద్దన

| St కాలము గం స్వరూపము నామము

వావి ప్రెస్సు 1949

౧౧ వావిళ్ల సె సు 19080 ౧౬ శ్ర వావిళ్ల సెక్స 1929 ౧౩ బ్రిటిష్‌ మాడల్‌ సను, ఇన్నప్తు 1929 ౧౫ వావిళ్ల వె;స్స 1028 వైజయంతి పె సు 1908 మె స్సు చెన్నపురి 1916 వావిళ్ల పె)గ్సు 192 4

౧౫౪ ట్ర్‌ ఆర్‌, ౧౭

౧౬ శ్లో ఆంధప పతి శ్రీశ ప్రెస్సు

1927 ౧౪ శ|వావిళ్లపెగ్సు 1989 ౧౮ గద్వాల 1896

౧౬ | విడ్వజ్ఞనమనోరంజనీ ముదాతరశాల్క వీఠాపురము 1911 ౧౯౬ నో వ'బిళ్లీ పె ను 1928 ౧౬ శో వావిళ్ల సెస్సు 1980 ౧౮ వావిళ్ల "సెస్సు 1914 ౧5 వావిళ్ళ ప్రెస్సు 1941

౧౫ | వావిళ్ల పెన్సు 192క్‌ ౧౭ విధ్యానికేతన సె)న్సు 1827 dei వావిళ్ల ప్రెస్సు 1927 92 1930

, ౧౬ వావిళ్ల పెన్సు 1929

| XK ) | సంకేశము 1582 | రాజు చ,

9 రాధా 185 | రాధికా.

186 | రామ 187 | రామ, లిం

1 88 శానా, 189 (రా, వి ను 142 దక్ష 148 రుక్మి ణీ తీట ల, సం 14ర్‌ | వరాహా 146 పసి, 147 | వను. 14రి|వా రా.

149 | వారీ,

150 ఏక. 151

152 | విజయ.

he

గం నామము

రాజశేఖరచరి త్రము రాజోఖరవిలాసము

రాథామాధ పనంచాదిము రాధి కాసాంతక్షనము

రావమళాజీయము రామలింగగీశ 1! శకము

రామాభ్యుదయము రాజపావహానవిజయము రుక్షశ తీభరిణయము. వాంగ దచర్శితృము పకి జీపరిణయము రుకి జీవరిణయము = లక్షణసారసంగవాము వరావాపురాణము పనీష్టజనక సంవాదము వనుచ ర్మిత్సము వా సీష్థరా మాయణము వాలీ కిచర్ని త్రము

విక్రమార్క-చరి త్రము విజయవిలాసము

విజయనందనవిలాసము

ఆ, 3

|

14

a ర్తి కాలము గ్రంభన్వరూమము మాదయెగారి ౧౬ చింతామగో గ్‌వ్రెన సి మల్లన 1908 ఆ, కూచిమంచి ౧౮ పెలిళ్లప్కెన్సు 1913 తిమకవి ఆ, 3 'వెలిదిండ్ల ౧౮ , పతిప్రెగ్స 5 "ల రాగ వెంకటపతి 1987 ఆఅ, ద్దుహోని |౧౮ | రామాఠర్హు ప్రెళ్సు బందరు 1936 వెంకయ్య ౧౬ వాసిక్ల పైగ 1928 కూచిమంచి ౧౮ భాగిక్లప్రెగ్స 1026 తిమ్మకవి ఆఈర౮ | అయ్యలరాజు ౧౬శ వావిళ్ల సోన్సు 1౮3! రామభద్రుండు అ, కాక మని ౧౬ | మంజు? ణి ని మూ_ర్లీకవి త్‌) ౪4) 1987 "శేళవల్లిసోమప్ప ౧౮శ కాకీగాడ పె) ప్ప! 010 ప్రైఢకవివమల్టన | ౧౫ బిళ్ల స్రెగ్సు 1038 అ, సత్యవోలు ౧౮ నుబనగుదసీ ముదాశర భగవక్కవి eons 00 కూచిమంచి '౧౮ వావిళ్ల సెస్సు L922 తిమ్మకవి ఆ. 3 చిత్రకవి పెన ౧౬ కాఏనాడపె )5 కొకినాణ 1940 ఆ. ౧౨| నందిమల్లయ |౧౫ 'కాళినా "డె: స్స్‌ "గ కడ్డి ఫఘంటసింగయ నాడ 19040 అ. 3 యాముజణాల | ౧౯ వారిక ప్రెస్సు 1926 శేషయ రామరాజ ౧&౬ ఛాలిళ్ల"పె)స్స 1926 భూషణుడు మడికిసీంగన ౧౫ చంది దకాపె ప్రెస్సు 1035 ఆ, 3 రఘునాథ సత శీ రామవిలాన సి భూపాలుడు చిశ్రాడ 1919 ఆ, జక్కన ౧౫ | వావిళ్టప్పెస్సు 1926 ఆ. 3 చేమకూర |౧౭ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1924 "వేంకటకవి ఆ. 3 మంగళగిరి ౧౮ (్రీరామవిలాన చెను అనందకవి

చిశ్రాడ 1919

సంఖ్య గ్ర

158 విజ్ఞా.

154 విన:

155 వివేం 156 విన్లు.

157 విష్ణు. నా 158 పథి. 159 | ఏర. 160 | చంక.

161 | చేంక శ.

162 | వే. వంచ,

163 | చేం. మా.

164 చేమన, 165 (వె 166 | శతకంఠ. 167 ర.

168 శశాం. 169 | శని, 170 |శివరా. 171] శివలీ, 1729న సా, 175 శుక్ల 174 శం మం 175 శం. సం

176 శేష, 177 _శ్రీరం

కేశము

గ్రంథ నామము

విజ్ఞానేశ సరీయము కాండ. 3

వ్మిపృనారాయణ రి కృము వివేకసింధువు వి నుపురాణము

విసు మాయా నాటకము ఏ,3నాటకము వీరభ దృవిజయము వేంకటేశాంధ్రము

వేంకటేశ్వరళ తకము

బంద తం తృము వేంకటాచల 'విమనపద్యములు వైజయం తీవిలానము శోతకంఠరామాయెణాము | బర త్నాకరము

శశాంకవిజయము శశిలేఖావరిణజయము భీవ' ర్‌ి మాహాత తము పల.

శివతత్వసారము

శృంగారమంజరి (ద్విపద ) శృంగారసంకీ _ర్తనలం

"శీమధర్మము. (శ్రీరంగ మూవోక్య్యము

కేర్‌

నానా rrr Tr

అళ్వా గంధక ర్ట సాదులు నానుము శేతన

ఆ, |వెదలవాడ మల్ట్వయ ౧౬ (శ్రీవ

కాలము

UU

గృంభస్యరూపము

౧౨ చింతామణీముద్రాక్షర శాల 1896

రొండ నార్యు(డు 3 కలిదిండి ౧౬ భావనారాయణ

చింకలస్రొడిఎల్లన। ౧౭

(శీనాథుండు ౧౫

పోతన ౧౫

వర్లులు. uu! గణపవరపు ౧౭ శ్ర వేంకటకవి

తాం పెద ౧౫ శ్ర

తిరుమలయ్య |

అ. | వేంకటనాథు(డు | ౧౬ శ్ల

అ. |శరిగొండ 'నెంకచ్లు ౧౯

"వేమన ౧౫

సారంగుతమయ ౧౬

మర్దనకవి ౧౬

బి. సీతారామా ౨౦ చార్యులు

అ. శేషము వేంకటవతి ౧౮

ఆ, అప్పకవి ఇర కీనాథుండు సూ-చివముంచి

లివుకవి os ళోరా౬ప మల్లి కార్టునపండి ద్యములు తారాధ్యూలు కదిరీవతి నాయకుండు శాం అన్నమయ్య ౬ర నం. తాళ్ళ పాక ఆన్న మాణార్యు(డు తామరపల్లితిమయ | న్లారవకవి

2 ౧౫ ౧౮

౧౨ శ్ర

౧౭ శ్ర

వావిళ ఆనంద

అలి,

ణం

i (లీ (.

(Ce

ఆనంది చ్రైస్సు

వావిళ్ల ప్రెస్సు వావిళ్ల ప్రెస్సు

వావిళ్ల ప్రెస్సు

వావిళ్ల వ్రైన్సు వావిళ్ల పెను

వావిళ్ల ఇె రె (సెస్సు వావిళ'పె, వె (విన్ఫ్సు చ.

డై సీసీయ

1983 1924 19831

19834

1924 19383

L949

1924 1037

1949 1949 ప!

వం స్‌ 12

వావిళ్ల పెను వ్రైన్సు వావి యు (ఉన్సు రాజమండ్రి,

వావిక్ష ప్రెస్సు

1926 1922 1980 1930

బ్రిటిష్‌ మాడల్‌ వెను

చెన్న పురి వావిళ్ల ప్రెన్సు

1922 1985

౧౫ | చేవసానముపెను (గస 1935 ౧౫ జేవస్థానము ప్రెస్సు చెన్న ఫు 1987 నః 'బిళ్ల్‌ పెను స్సు 1927 హిందూరత్నా కరం

౧రా ౧౫ శ్లో

16

గంథ గ్రంథక ర్త

UW ము ంశనంసహావము సంఖ్య ను | గ్రంథనామము Ra న్‌. వు కాల గ్రంశన్వహావ కానన న. ఆఅ యను. కానరాక లాపా లాలా కాదు జసపల తా తలలలాల 176 శీర ము రంగమాహాోత క్యు ౧౦ క్‌ ట్రావరద ౧౬ శ| హిందూరత్నా గరం రా జేరద్రు/డు ప్రెన్సు చెన్నపు 1929 (శ్రీరా థామాధవ చింకలపూాండిఎల్లన | ౧౬ కాకినాడ పెను) | సంవాదము కాకినాడ 1986 శ్రీ చేంకటేకోదా పద్యము తాళ్లపాక పెదతి ౧౫ దేవస్థానము ప్ర స్సు వారణము లు ౨౬ రుమలాభార్యుండు 1985 షట్న్యక్కవ _ర్తిచర్మి త్రము ఆ, మల్లా రెడ్డి ౧౬ సుజనరంజని ప్పెన్సు శినాడ 1896

సశ్యభొదూసాంశ్వనము | ళో | లింగనమూషి |౧౭ | శీ,రామాఅగ్లు పెను

కా మేశ్వరకవి బందరు 1లీరిర్‌ వోడశ కుమార చరిత్రము రా వెన్నెలకంటి ౧6 సీటీచె సస కాకినాడ అన్నయ 1941 సశేశ్టరళతక ము యథావాక్కుల |౧౩ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1026 అన్నయ్యి ప్పవదులు ముద్దుపళని ౧౮ | రాయల) ప్రెస్సు

టం. 1036

సర్వలతణసార ఆ, కూచిమంచి (౧౮ మంజువాణీపెను

సంగ వాము తిమ్మకవి వీలుూరు 1927 సమోరకుమార విజయము | | పుష్పగిరి తిమ్తున |౧౮ శ్చ వావిళ్ల ప్రైన్సు 1929 సారంగధరచర్శి త్రము | ఆ. 9 శోమఘంర | ౧౮ | వావిళ్లప్రైన్సు 1022 సంకటి సాంబనిభుంటువు వర్తులుగ | కస్తూరిరంగకవి |౧౮ | వొబిళ్ల సైన్సు 1y29

సాంబోపొఖ్యానము | రామరాజు |౧౬ శ|క శినాడపె

Bie 1930 వావిళ్ల ప్రెన 1922 ఇండియన! స్సు

సానందోపాఖ్యానము | “శివరామకవి ౧౬ శృంగారసావి త్రి, అ. |కంజాన్రారి రఘు '౧౬

చరి త్రము నాగరాయలు అన్నపు 1928 సింహో ది నారసింహ గోగుల పాటి వావిళ్ల ప్రైన్సు శతకము కూర్మ 'దొనుండు వీశారామాంజునీయ | ఆ, 3 జకకుకాజుక ంతుల | ౧౮ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1983-4 నంవాదము గురులింగమూ శ్రీ సు, గీ వవిజయము కందుకూరి |౧౬ కాకిగాడపె ను (యవమగానము) రుద్రకవి కాకినాడ 19-40

నుదకీణాపరిణయము | | తెనాలి అన్నయ్య ౧౬ వావిళ్ల సెస్సు 1941

నుభ్గద్రాపరిఇణయము అ. |కూచిమం చిజగ్గకవి | ౧౮ శ్రీపతిపె ప్రెస్సు “కాకినాడ 1985

నురాభాండేశ్వరము | | గట్టువ్రభువు అమెరికన్‌ డ్రైమండు

సెస్సు వన్న వుం 19 15

17

గంధ | ఆళ్వా గంకకర | ay ౧ళనానుము yt a కా సంఖ్య ns గ్రంశనా స్ట (లమ గృంథస్వరూపము 199 సు, శ, నుమతిశతకము | బైన? వావిళ్లప్రెన్సు 1928 200 | హూ ని. సూర్యరాయనిఘుటువు |సంపుట ౨౦ క| కాకినాడ ప్రెస్సు ములు కాకినాడ 201 స్వా, సారోచిషమశువరి శ్ర, ఈ౬ | అల్ససానిపెనను |౧౬ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1020 202 జా, వారిశ్చంద్ర, రామరాజ ౧౬ | వావిక్టప్రైన్సు 19830 9058 |కార. హరవిలానము ఆ. శ్రీనాథుండు ౧౩ | ఆనందవ్రైన్సు 1089 204 ఫర, వారివంశము ఎజియా ౧ళ | చానిళపె స్సు 1926 + ణి mn ప్రొ పూర్వభాగము అ, 9) 0 99 శ్ర త్తరభాగము ౧౦ 99 59 205 వారిశ్చ. హారిచం ప్రో ఆ, శంకరకని వావిళ్ల ప్రెస్సు 1024

మిగిలినవి స్పప్తము.

అఖిపాయమనములు Uy

6

శ్రీదీపాల పిచ్చయ్య శా స్త్రీ గారు, వీ, ఆర్‌, కాలేజ్కి నెల్లూరు,

“వావిళ్ల నిఘంటువు” (సృథమనంపుటముశు అందందు పరికీలిం చితిని, నిర్థాణవద్ధతి (వ్రశం సా is ము సం గ్రృవామయ్యును సమృద్ధమనిపింఛు చున్న ది. నిర్థాతలు కృళహాస్తులు కావున, ఈవద్ధతిలోనే కోశము త్వరలో ఫూ రిమై 'వెలువడ గలదనియు, “వెల స్వల్పము ఫల మధికి మన్న నానుడికి తార్కా ణమై అంధ్యలోకమున విపుల్మప్యచారము. కాంచగలదనియు చేను భొవించుచున్నాను. సూర్యారాయ నిఘంటువులో దొరలిన (ప్కమాదములు కొన్ని యిందు సంస్కరింవబడినవి. అది ముదావహమైన విషయము,

నిఘంటువు, భాపోద్ధరణ కంకణముధరించిన మొయె తికోలును పరిపూర్తి కావించి, వావిళ్ల వంళశయశఃపతాకయె సారస్వత (సృపంచమున శాశ్వతముగా విరాజిల్లగలదు.

2 Aol, విద్యార్ల సొహిత్యసరస్వతి శీ నూతలపాటి వేరరాజుగారు, ఆంధపండితులు, బోర్డు ఎపపొస్కూలు, ఉరవకొండ. “వావిళ్ల నిఘంటువును శ్రద్ధతో పరిశీలించితిని, కోశము విద్యార్థలకేకాక పండిశులకుసాడ సర్వవస్తు నంబోధనమును (బ్రసాదించుననుటకు నందియములేదుం ఇది సంశయవివే,దకంబులగు దృష్థాంత

ములలో నలరారుచున్నవి, ఇది త్వరలో ఫూ _రియగునని విని సంకసించితిని” (౮

ఇందుపయు కృము లైన సంస్క లే గ్రంథ ములపట్టిక

సంఖ్య గ్రంథ నామము | గృంథేక _రనామము (గృంథమందలినర్గాదులు

| అపి సంస్కృ తాంధ్రనిఘుంటువు | వామన శివరామాప్తండు | mn

2 | క్షరరామచరితము భవభూతి అంకములు 8 కల్ప ద్రుమకోశము నర్‌. రాజారాధాకాంతచేవు 4) కాదంబరి బాణుడు భాగములు | త్రికాండశేషము పురుపో_శ్ల్రముడు 3 కాండములు 6 | ధనంజయనిసుంటువు ధనంజయకవి లలి పరిచ్చేదములు 7 నానాన్హ్హారవసం మేపనిఘంటువు న?! వమిగ్రుండు "కాండములు 8 మనుస్మృతి మనువు ౧౨ అధ్యాయములు 9 | మదినినినుంటువు మేదినికరుఃడు

10 | రాజనిఘంటుపు నరహారివండితుండు ౨౧ వర్గ ములు

11 | వాచస్పత్యనిఘుంటువు తారాగాథశర్య._వాచస్పతి

12 | విశ ౧నిభుంటువు మెహేశ్వరసూరి

18) వై జయంతీనిఘంటువు యాదవ, ప్రకాకు(డు కాండములు

14| సంస్కృతఫెగవతము వ్యాసుడు

15 సంస్క్ఫత'భారత్రము వ్యాసుండు

16 సంస్కృత రామాయణము వాల్మీ

17 సర్వశబ్దసంచోథిని

16 సాహిత్యదర్పణము ఫైశ్ల షనాథకవిరాజూ ౧౦ వరి దములు

19 | కాలాయుధనిఘుంటువు వాలాయుధుఃడు కాండములు

(అభిధానరత్నమాలు

20 | వారావళి పురుషో శ్రమడేవు(డు

21 | హితోపదేశము నారాయణవండితుండు భాగములు

22 | హౌమచం నిఘంటువు హేమచం, దు(డు 2 కాండములు

(అనేకార్థసంగ్థ్రవాము

ఇంకను 'బెక్కు 'కావ్యనాటకాదులు.

నయ న...

el ed

అభిప్రాయములు 1

మవో-పాధ్యాయ కళా పృవూర్ల జాక్షరుః శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావుగారు, ఎం, పి, సాన్‌. డి, ఎల్‌. టి.

“వావిళ్లనిభుంటువు”” సృథమనంపుటముశు నూక్షుముగ జూచినాను, అది సర్వవిధములను ఊక్తనునిభుంటువు కాబోతున్న దని ఇెప్పడానికి నా శెట్టి సంచేహముళులేదు. శ్రీ, శ్రీపాద లక్షీపతిశాన్రీ గారు నిగుటు నిర్హాణమున ఫ్రీ శ్రీరూర్యరాయాంధగే నిఘుంటులో కుప్పలు తిప్పలుగా దొరలినదోషములను పరిహరించి శబ్దరత్నా కరములోని గుణములను నిలిపి సొంకపరిశీలనవల్ల ఏర్పడిన కా, శ్లనిషయములనునేర్చి ఈగ్కంగమును సంత్రరించిరి. శ్రీ వావిళ్ల వారుకూణా ఈనిషయమున చాలాశ్రద్ధతో వనివేసీ (గృంథసన మరశిపక్ను ప్రామాణ్యమునకున్ను దోవాదమిస్తున్నా రు. ఈనిఘుంటు విశే అచిరకాలములో సంప్రార్లముగ | పృకటిత మైన ఆంభసాహి త్య జిజ్ఞానువుల కమూల్య మైన సాహాయ్యమునివ్వగలదని నిశ్చయముగ ఇె్టవచ్చుకు. వీరి యా మవ్మోవయత్నమును నిర్విఘ్నముగా

ట్‌ కొనసాగింప వరమేళ్వరుడు వీరి కాయురారోగ్యములను సాదించునుగాక !

లో 9

విద్యాక శ్రి నీగంటి సోమయాజిగారుు ఆంధ ధ,యూనివర్సటీ, వాన్లేరు.

భాపోన్థారక (శ్రీవావిళ్ల “వేంకటేశ వరశాన్తులవారు వేసిన భామాసేవామనోనమ్యద్రమున చేడు (స్కచురింపబడిన వావిళ్ల నిఘంటువుయొక్క వ్రథమనంపుట వృచురణ మొక నవ్యమయహాతరంగముం సాహి త్యామృతసి ంధువుకు మధించి యందలి సారసంగ్రవాణమునైై కీర్తిశేషులు శ్రీ శ్రీపాద లక్ష్మీపతి శాన్తులవారుచేసిన యారంఛమును సమర్థ్హలెన (శ్రీబులును 'వేంకటేశ్వరులవారి సాహాయ్యేమున ఛాపో ద్ధారకులు ఫలవంతము చేయింపగలిగిరి. అనేశకవ దవిలసీత_మై (వమాణానుబద్ధమె, నియమముల ననుసరించు చున్న దిమైయున్న ంనానినుంటురా జము స్తీ శ్రీ వేంకటేశ్వరశా స్తో స్తులవారి కీ _ఫి కునువనుమూలికలో నొకపు పువుష్ట- ఖులముయిపోవుచున్న యాం శో వాజ్‌ దృయలవమ్యజాతమును చాలవజకు క్ష ఎగౌన్తులవా రుద్ధరించిరి. శబ్ద రత్నాకరము (వృచారమున కడు. సూర్యారాయనిథుంటువు ప్రూ_ర్థికానందున రత్త తనీళుంటువునకు స్థానము లేకపోలేదు.

ఈనిఘంటువున తెకుగునాటవ్యా ప్తిలోనున్న యేకవదములం సంగ హింవబడినవి. తెనుగు నందలి తత్సమవదములకును పృయోగములు చూవబడినవి, వ్యుశ్చత్తులను చూపించుట మెచ్చదగినది.

పాఠాంశరములను పేర్కొనుట ప్రశంసనీయము. ఈమహాకార్యమును 'తాముపూనుకొని సమర్థతతో

నిర్వహించు శీ (శీశాస్తిగారిని అఫినందించు చున్నాను.

విద్వాక శ్రీ రామయ్య గారు, వీ ఓట, యలొ,,

ఆం ద్యోవన్యాసకడు, శ్రి శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాచ్యకళొ శాల, తిరువతి.

ఇటీవల నొక కొంఠవనిమాద "నేను నామిత్రులగు శ్రీ వేదాంతళిరోమణి శే, దకీణామూ రి,

బి నీ, మీ పీ. యల్‌. గారితోను, శ్రీయన్‌. నాగయ్య, ఎం. ప.