0 કાપ રક.

1

મા. 9/7

શ. યે 1. કેના

1111 ! ૬૦ પ, જે જિ કે [૪ ૬?

૬? |

મમ !. 2)

જિ વા ખામ ' દરત"

#/, વિ

0

, જા 1 ૫41 પી ઝા ડે ફા પી, ૬૪9 9 11/99 રી છ, જિ રી

દી

11000 ને

ક! પી

ળી

શિ બિ.

069 જે વ,

રિ [19

0 7 ૧૨7 (5%

|! ૫/1! દી થૂ

1 ફા ', 8૫૫ 118)

90. 07 1/0 છૂ, રી

( જુ 1 જ? ,7 7: # # હી રી ડે કી 5 મા (પદક ડા 1 ફર

મક દ, જા ક? જઇ

કો # 212 192.

ડી ૬.

મ. " ધાર 1! કય થુ, 1ણ” 9 1 બા તી# કપઈ વર 0 જ,

ધરતીની પુત્રી

રામ, રાવણુ અને સીતાનું નવી દૃદદિએ મૂલ્યાંકન કરતી કરૃણુ સણુયકથા ૨ૂ* ૨-૦

દ્વિદલ ચોદ ચોટદાર સામાજીક વાર્તાઓ ૨? ૨-૮ જુ

શરતના ધોડા

યશવ'ત પ'ડયાનાં ભજવાય તેવાં ચાર લાક્ષણિક નાટકા રૂ* ૧-૮

વરધેોડડેોા ન્નઝૃત સ્તીત્વનું ઝલકદાર નાટક ર્‌* ૨-૪

“દ્ર લગ્નની ખેડી

આચાવ' અસત્ેનું હાસ્ય અને કટાક્ષ ભરપૂર પ્રહસન રૂમ ૨-૦ ર્ર

સરી જતુ' સરત “અમે બધાં' ઉપરથી ર'ગદર્શી નાટક ધનસુખલાલ મહેતા કૃત * રેન ૧-૪ ક્ર

કુચ સ્નેઠ અને સોન્દયની સળ સુન્દર વાર્તાએ * રૂ* ૨-૮ જુ

પરાજીત ધેમ વિશ્વસાહિત્યની વૈવિષ્યભરી હદ્ય'ગમ વાર્તાઓ રૂ* ૩-૦

ત્રિપાઠી : બુક્સેલસે : સુંબઇ-૨

હનવ દ. ૨૬ ઝઝવતા કવાકઝતક”-માકન્ કઃ પમાણ” % ઝડી સઇ, ફુ ીરીતર-જ નાગા ય. પટના 29004: કુકઝતણજના4ઉ૪ લવ," પા૦૪૫૩"૦૦૦૦૩, ૦૦૪૫:૯૦૬ગાનમ તકર મુકુઝજ, |

મરત વિશાપીઠ અથા [ મગસ જીસસ ઉિગામ |

ઝતત્રમા “૦૦3૦૦૬ જ્મ

ચથતામ ટંદય રપ્મ્ન બ્્સચુધ

* 52

ડં

ર્ય

લાક કાનન કનારા રૂફ: મઃય૦૬૦૫ હાત ડસટટા/૪પ%20૪૪ ૫૪ "ઉ.સ રઇસ .૪-ઝતઝ,જ૬૦૪નાડસુઝફછુામતાજરૂકસનનજા 8"%૫ 4હાડ#ર કન ૯કતકર ૦૭મા ા#૦ક૫કાાાળતઝઝકાક

વરાવ કા

ઉમા

47 ૪91919 પજ જ.

0 970 મી હાઇ કા 7 રુ ફર #” જજ સઇ

2, # કકમ; ્ષ ., 5. પા ન. 0 રિ ની *# ૫! ૫/6 “જાકી '/ ઉ... , હ. : 73૧, હિ

વિ 07 /11“*7/ [ " , પિ 1. 5 41 * ઉા0/ મ, 8 7 નં

0.9૪ / ૧૪

દવારમમભા*

દયારામ -રસસુધા

(રાસ-ગરખી-ગરખા અને ગીતે) ળે

સંશોધક અને સંપાદક શંકરસાદ છગનલાલ રાવલ

# 3 #(₹ સફ /₹.ફામાઇક [સ તન 1 “ફુ? 1-૪ /મઇનન,ટપર્મા,"૦૦ તપન તટ ગા ૧૪ ૧૬.#રામતત૪ ૦/૫ પ૪ સમ૪/-"%૫૫૭ ડ&ડક#માઉ/તફ-# શાર (0, સંપત ૪₹૫૫૪ : જા

ટિકા સરીયાઉ દાટ ટટા માદા 'જ૪ ૭૦ ૧૧૭ 9ન૯-૧0/ ₹# મળા ભમત૧૫3048૬ જતા [૪ $પ -૪૦૦કમ૦ મ૨૬//"૦ નાર (૪૫ ડ:તાતવ/૦થ#નસશઇઇતાઇ નઇમ? ૮તમાળ જી તર _પતણ ૦-૬૭ ક.-૨૩ત૯૦જા(ભહ...૧૩ $-૫ત૪ક૦ણ ૩-૦૧ ઇમ. ળક

કથ૦મા૧૬-(# શૂ” આવકુક"પ૭- અફ તા(સિકનનમફ, જા કરરે.ગમ-ઝ- ૦૩૯૪ * (૬ થ./57:૧-:૦૪ .#3/૧મહફ-ઝ૯નડ અમય. 4. “રાજન લર ઝય. કતા -૧ાફતા બજાર 2#.૧ ક. 23 6 સો (ભ. ઝઝ ઝાડા કબ

િ 1/7 [*

૬૫૫ : લટ: પા002% સાલ સાદ 4 રદટદ 6 કહાંસાદા ૮12006 સદહ 00 દે 1.3 કરક: તપસા #- -:૭નં ટચાંસર કરમ તમા, છે...) ૧-૧-૪૫ ક૦-૮1૭-મનન#૫% ભંડ//મટ- ગણજાકમભા

એન, એમ. ત્રિપાઠી લિમિટેડ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ સુબઇ

્ચનાતનદકાક તકના પવવ પ૮વનમબપા ૨૬ ૦પ .8-૪. બસપા, રન/"આદ'માણણનાનનર કક (પમતરભાકનત-. 9.૪૫૦ હનન (પન્‍..ન્‍-સણ, હક “કળતર? ૨-૦ ડમ ફા. કઇ ઇપાશન યું નાથન સખત, ૪-૧ન-૪૮-૦ ગન આતમા અફાટ મઉ. તાપ. હ. ૪-૧૦ યા પશ કસા 0પાઈન્વબવચા્ાબ ૪ર ઝળસાળધટટર જ/ #સરકન. ૪૩૬,૨૭૫ (ય વફ રામક પ૪. કઇસનાળારાર /પાઉ--અ* ૦૪)”. ધાતા સહકાર સતા મસ ઘરદ ાાપદતાતતાલરટ હાદ દમા કલીદ દદદ દસ લકરાદ યદા હદાંદ દાદા €ટદતયાંદ ઘરકાટાા લદ સહટરરહાદા સાદડ:

8, સ. ૧૬૪૩ પછેલી વાર વિ. સં. ૧૯૯

દાપી# ઝદ થુ

દ્ર કત ટ્ર “જ

સર્વાધ્રિકાર સપાદકને સ્વાધીન

પ્રકાશક : સુશ્રકઃ શંકરપ્રસાદ છગનલાથ રાવલ કે, ઢી. શેઢે હુરગેાવેંદ આણંદજી દેસાઇની તત્વવિવેચક ગ્રેસ

કરોરી ચોલ્સ, ભૂલેશર, સુંબાઈ બેલાસિસ રોડ, ભાયખલા, મુંબાઇ

અર્પેણુ

ગરબીર્‌સિક ગુજર્‌ાતી સુંદરીએ।ને

“..* દયારામ દયારામ છે તે તે। તેની ગરબીએ। વડે જ, પરતુ તેની હદયગુહાસાંથી ઊઠતા પદના ચર પણુ તેને ગુજરાતના ભક્તક/વિએની યશસ્વી પર'પરાને। છેલ્લો સમશચ' પ્રતિનિધિ ઠેરવે છે વાત પણુ વીસર્યા સરખી નથી.”

ર. -- વિજયરાય ક. વેદ્ય ઝુંજરાતી સાહિત્યની રૃપરેખા

કઃ ઝ્હ

તેજસરિતાને ઘાટેઘાટે સય ને ગ્રહે ને ઉપગ્રહો ઉત્સવના રાસ રમે છે. દેવસરિતાની સેોાનરેતમાં દેવ ને દાનવ ર્સધૂમડી ધૂમતા જગતસ'ગીત ગશ્વે છે ને દદશાએની ઝાડીએ તેમના પડધ। ઝીલતી ઉભી. છે :-

“પડદે કેયાં પડયે! રસબાલ !

ભેદી ભીષણુ જગના દુગ' અનિલ કયાં આથડ્યેો? રસખાલ!

ઉપર ન્યાં અનહદ ખાજે સાજ ટ્રહસ્વ ત્યાં ચડયે। રસબાલ !

આછેરી પીંછીથી ખ્રહ્માંડતીથ આલેખિયાં,

ઘૂમે પ્રશસ્ત તટે મૈદાકિનીનાં નીર ન્ને !

સુરો - અસુરની સેદની અખંડ ત્યાં રાસે રસે;

નૃત્યનેતા અમીસોરરલી હલકે સુધીર જે !

પદતાલી ભવ્ય ધમકે મહા ગભીર જે !

કાયલડી ! તારી વેણથી અનેરી વેણુ વાગે ત્યહાં :

'ફ્રાયલડી ! સહુ વેણુના વિલે।!લ શખ્દ જગે ત્યહાં.

રમે-રચે ચૌદ ભુવનને દડે પરમ ભારતરણુ અમધૃત કાલ - પચ્ધો તાં પડયો રસબાલ !'

--ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ

તિવેદન સા ગીતવાર અતુક્રમ ગીતની પ્રથમ પર્ક્તિવાર અનુક્રમ ...

અનુક્રમ

૪૯૦૭

રાસ--ગરબી--ગરખબા

પક!

કમાંક ગીત ઊભા રહે તે! કહું- ?! શ્રજ પધારો રે એકવાર ! મારા જીવન ! પ્રાણજીવન! પનધટ પર ઝૂલવાને આવે! રાજ ! ૪. વિસારી સૈલ્યાં ! પ! મનનો વાતડી વાૉસલડીને ચશખ્દે ઠઠ મુજને અડશે। મા ! ૨૦ રાધાનાં વખાણ 19 રાસમ'ડળને દશને પ્ર સામું જે! ૧૬ | 15 પાઓ પ્રેમરસ દર. ૧૪ સહીઆરીઓ ૨૫ કહાનગે।ાપી ૧૪ ૧૬ પ્રેમતી પીડા કૃદ ૧૭ ગ્રીતડીની રીત 1૮ કશ્યામરગ પ૭ 1૧૪ સોહનમાં મોહિની રજ &ચામની શેભા ૧૮ ર? મારામાં જુ દીડ ? ૨૨ સપ્સુછનાી શીખ ર૩ વહૂજને। જવાબ ર૪ ન'દને! તદન ર૦

કરા ** ૬૫૪ ૧-૪૮) કક રડ (પૃછ ૧-૪) (પૃછ ૫-૧૬) પૃષ્ઠ ર૨૫ ગરબે રમવાને ર૨ ૨૬ માનીતી વાસલડીને રર ૨૭ વાસલડીના વાંક ર૨૩ 2૮ વાસલડીને। ઉત્તર ર૪ રહ વેણમાવાશે।મારેઆંગણું! ,., ૩૦ સાને સમઝાવ્યા ૨૫ ૩1 સ'દેરી ડર એટલુ' કહેન્ને ૨૬ ૩૩ શ્વાદદલિયાને ર૭ ૩૪ નેઈને ચાલે ૨૮ ૩૫ રપધાવરા પ્રભુ ૭૧ સાંઝે વાંસલત વગાડને ! 2૭ પલી અલબેલી ! ૨૯ ૩૮ સાણીમર! મારે મ્હોલે આવે ફર કળ સમો સમઝોા ૩૦ ૪૦ આવોાનતી મારેધેર માણુવા ,, ૪૬ કાતી સંગે? ૪ર હવે ઠું નહોં બોલુ કો ૪૩ ખ'સીખટને થોક ઝર ૪૪ ફ્રીસાયો શે' રસિયો ? ૩૩ ૪પ કેમ રીસાઈ ? ૪૬ દાણુલીલા ૩૪ ૪૭ કૃષ્ઝુના ઉત્તર ૩૮ ૪૮ ગે।પીને। ઉત્તર ૩૪

૪૯ રૂપાળી રૃપધે !

૫૦ ઓર્‌ આવને

પ૧ સાસુ માનજે

પર હુઠીલીની હડ

પક પ્યારીને મનાવા

પ૪ વાંક્‌' મા નેશે। !

પ૫ વરાકરણી વાંસળી

૫૧ ન*દૃયુ'વરતું સવસ્વ

પ૭ સ્હોલે પધારે

૫૮ અગમ પ્રેમપ'થ

પછ સધુપદૂત

૬૦ રાધાવિરહ

૧૧ ર્‌ાસલીલા

૬૨ છુરિતી બપળલીલા

૬૩ ગોપપીઓની ક્રિયાદ

૬૪ વિરહવિલાસ

૬૫ મહીઆરીને

૬૬ મારે આંગણે આવે

૬૭ ર૨પધાનાં મનામણાં

૧૮ આંખનાં કામણ

૧૪ ષટઘટમાં ધર કીધુ

૭૦ ર્ડા દીસે! છો રાનેશ્વર ! ૭૧ કુ'જમાં વાય છે બાસળી ! ૭ર્‌ માને તમારું તે ઘેલડી ! ૭૩ આવેને લાલ વરણાગીઆ ! ૭૪ તારે પ્રેમે હું મોલ્લે! !

૭પ કેઈ સાથે ?

૭૬ કઠણુ વચન કાં બોલે ? ૭૭ નહોં ત્તવા દેઉં !

૭૮ વેરણુ વાંસલડી

૪૦ | છહ રાધાનાં રીસામણા ૪૨ «૮૦ નવીપ્રોત ૪ર| ૮૬ ક્યાં રમી આવ્યા?

૪૪ હ«ર છમકલું નવ છીજે !

૬૩ તરછેોડો છે॥ શા માટે ?

૮૪ મારું મહી ઢળશે !

૪૬ ૮૫ અડફૂરજને

૮૧ મમનાં વચન શાને બોલે ? | ૬૭ હુઠ મૂકને

૪૮ ૮૮ જ૪સુતાજના ઘાટમાં

૪૪! ૮૯ ઝયડો લેોચનમનને

૫૦ ૯૦ કહાન બોલાવે !

(“૨ પ્રેમસમાધિ

૫૩ 6૨ લાડલી લાકું !

પપ €૩ સાતુની મનાગ્યાૉ!

પછ| ૯૪ ન'દઇવરશું નેહ !

કાળજ કેયું' તે કોને કહીએ ?

22

૨૦ 6૭9 ઉપાલ ૬૨૧ | હ«૮ સાંભળ સહી ! મારી ૬ર | કછુ એક વાત

પહ (પ આંખ તમારી !

૧૦૦ પાધરે પ'થે નન !

૨૬૦૨ આવે અલબેલા રે જ્હાલા ! ૧૦૨ મારા ૨૫%!

૬૪ [૧૦૩ ચાલ, ચપળા બખુભાનની દુલારી!

૬૫ ૧૦૪ ઘેલી મુને કીધી !

૬૬ [| ૨૧૦૫ પાણીડાં કેમ ભરીએ ?

»# | ૨૦૬ ડહાપણ્‌ રાખો જી !

૬૭ | ૬૦૭ ગુલાલે મારી આંખ ભરી !

22

4૩

૬૦૮ મીઠો સોહનવર

નાન ૨૬૬૦ ૨૬૬ ૧૬૨૨ ૬૧૬૩ ૧૬૪ ઉશૃપૃ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૨૧૬૯ ૬૨૦ ૧૨૬ ૬ૃરર્‌ ૨૨૩ ૨૨૪ શર ૨૨૬ ૧૨૭ ૧ર૮ દર ૬૩૦ ૧૩૨૧

તાડ જએ।

મને ધેલી કીધી ગે।વાળિયે !

પિવેક વગરના ! વર કાત્યાચનીત્રત પૂરો આશ ! પારણું શ્રીકૃષ્ણાવતાર ૧ટાનાં વચન સવના શશરે।મણિ દરા'ન દોની રે ! 'પ્રેમપરીક્ષા

હો ર'ગરસિયાજી ! વ્યવહારચાતુરી હે!ળાને ટાણે અકળ કળા રાધાનું (સચ્યાલમ

કામણગારી તારી વાંસળી !

સાચુ બોલે! ! જાસનૃત્ય શ્ીતાથજી ! સેપ્હિનીસ્વરૂપ વજમહિમા

ને પક ૮/૪ |

(«5 ૨૨ હર્‌ ૧૨ દ૬૪[૬૩ €«૮ ૬૨૪ «૪૨૫

૧૦૦ ૨૬

1૦૧

૧૦૩।૬૮

૨૦૮ ૧૪

1૧૨ર ૨૦

૬૬૪ રર

૬૧૫ ર૩

| 92 |

૬૧૭ | ૨૪ ૧૨૬૮ [ર૫ ૨૨૦૨૬ ૧ર૨ ર૭

(૨ર) કાવ્યો: પદે: ધોળ: ર૮ ભાક્તિપાષણુ ( સ્તવતકાગ્ય ) ૨ર૭ | હુરિનામાવલે

૩5 પૂર્વની પ્રીત

૧૪૨૬૨ ૩૦

૩૬

22

| ચિત્તમારુ ચોરે દ્ષ૪રાજ ! ૬૪૩ ૩ર વણુસમઝ્યે શી દેવી રે શીખ? ,, | ૩૩

રાધાસોન્દર્ય કામણગારો કાનુડો સ્નેહુનાં દુઃખ ર'ગભચોં આવ !

કચમ ભરિયે રે જળજમનાના

નીર? કુષ્ણુચિતન સૌથી પર

એક વ્યો ગો।ઉપીજનવલંભ !

"રેમ બૃ'ટદાવનમાં

રાધાકૃષ્ણુની એકતા રસિથે વન્તડી રંગવાંસળી !

પ્રેમસ'તોષ

નએ, ન્નઓ, જૂઠા ! તમારો ! ધૂ'ધટડામાંથી

સ્નેહનું વશીકરણ

સાડી ! મને ન'દને। ઝુ વર

પરણ્‌ાવ ! 'મ્રીતનાં મેણાં

તો સ્વયમ ! સનામણાં

મુને માયા લગાડી ! અબોલડા સાતાની કૃરિયાદ લસ'તમાં

સેપ્હનને એટલું કહેન્ને કોત કરી તે નિભાવી લે। !

લેહ લાગી તમારી !

પૃષ ૪૪

9૬

૬૪૫

7227

9૪૬

22૩ ૧૪૭ ૧૪૮

22 ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૧પ૨ શપર્‌ૃ ૨૧૬૫૩

22

૨૫૪

29

?૫પ

મ૭2

૨૫૬

22

પ૭ દેપત

૬પ

૨૧૦

પૃષ્ઠ ૩૪ નજ ગ્હાછું રે ૧૬૦ ૩૫ માર્‌ ઢણુકતં ઉર ૧૬૧ 3૧ નિકશ્ષયના મહેલમાં વસે મારે બ્હાલમે।! ૨૧૬૨ ૩8 '્રાણાધાર કે ૩૮ કાલિદીતીરે ૧૬૩ ૩૬ મારા #ન્મસ ગાથી ૪૦ અપ્ષ્રહ ૧૧૬૪! ૪૬ સનવા! શ્રીહરિરારણે રહેજે! ,, : ૪ર ગ્રગટ મળ્યે સુખ થાય! ૬45૫ ૪૩ ચિ'તા શેને ? જી ૪૪ જેને સહાય શ્રોકૃષ્ણુૂની ૨૬૧૬. ૪૫ મુજ હુદયા વસે! ! ૬૬૭ ૪૧ લાદદશી જન તેને નણીએ રે! ૬૧૮ | ૪૭ વ્વેષ્ણુવ નથી થયા તું રે! 1૧૪ ૪૮ અનન્ય ભક્ત ૪૯ કૃતફત્યતા ૬૧૭૦ | પ૦ રું કહિયે શ્રીઝ ? ૧૭૧ | ૫૧ કુપાસિણુ કહાવે! રે ! ૧૭ર્‌

પર પ૩ પ૪

મુને અગઅ'ગ લાગી છે લાલ! ,, તારો અમુલખ અવસર ન્‍્તય ર્‌ે !૨૭૩

! દપ્માદર! દુ:ખડાં કાપે। રે! ૬૭૪

પ૫ અધરો દિવસ એફ આવશે ! ૬૭૫ ૫૧૬ એક ધિનતી પછ સનજસુસાકરને ૧૭૬

પત દત ૬૧ દર્‌ ૬૪ પ્‌ 4૬

ડિ

૬૫9

ક્વઝિ “૯ ૬૭ ૮:

'%

%

૧૦ ૧૬ ફર

પછ માર માયા મૂકે કેડો ! ૬૭૭ જેવોતેવો। દાસ સાચુ સગપણ ૧૭૮ શામળિયા જ્હાલા ! સાક્ષાત્કાર વિના ૬૭૪ દિલકપઠીને ૧૮૦ પિરલ વેષ્ણુવ ૧૮૨ ગાને એવા મુને વ્હાલા લાગો વજભ્ૂપ ! ૧૮૨ ગેપપીજનરૃ ૬૮૩ (૩) વજભાષાનાં પદોઃ મહામ ગલર્પને ૧૮૪ ખનન્ત હુરિદાસા ! હુરિદ્દાસ ! ,, સબસીરદારા ૧૮૫ તેરી ચલી ચરમતલવાર ! રસિયા ! રોષ તજે રે ૧૮૬ ખનમે' ઝુજરિયાં લૂ'ટી ! ૧૮૭ ખખસુરત સાંવરા ! સદનમોહન પ્યારે ! ૧૮૮ પ્રીતમછી ચાટ નવલ સનેહી સેરા પ્રજુ કૃષ્ણચ ખ'કા! ૨૮૯ અપશીસ . કૉરા પૃષ્ડો ' ૧૯૦-૬૪૨

અનુકમઃ

: રાસ; ગરબી અતે ગરબાનાં ગીતોની ઢાળવાર પ્રથમ પ'ક્તિ : [ “નોધ :--કૈંસમાંને સંખ્યાંક જથવાર અતુકમ સૂચવે છે. એક જૂથ- સખ્યાંકવાળાં ગીતે! એક ઢાળનાં છે અને ખાકીનાં બીન્નં સ્વતંત્ર ઢાળનાં છે. ]

જથ :ક્માંડ ગીતો!ની પ્રથમ પ'ક્તિ (૧૦૨૬ ઊભા રહે તે। કહું વાતડી બહારીલાલ ! ... . તમ માટે ગાળી છે મે' ન્તતડી અહારીલાલ ! : ગરબી? રાગ? ધનાશ્રી : તાલ: : ઢાળ : “આવેલ આશાભર્યા' રે !' (ને વિકાસ, અ'તરે નથી ) (૨૭૨ જ્હપ્લાજતે કહેને સધુત્રત ! મારા સમ છે, તજ પધારો રે એકવાર, મુખડું નિરખીએ હો લાલ ! ... કે *ગરખીઃ રાગ: :તાલઃ : ઢાળ? “ચૂ'દડી લાવને હો લાલ !' (૩૩ સશેકહનલાલજ રે ! મારા જીવન પ્રાણજવન ! છૈ બલિહારી ૨॥જ ! ધણી ખમા ! કઝ જદ : ગરબે : રાગ : સોહણી( મિશ્રિત ) : ઢાળ : વનમાં ભૂલી પડી રે, પેલે! કયાં ગયો કાનૃડોા ?* (૪)૪ અડ ફવા ને નવ વાવડી રે લોલ, સેોળસે' પનિહારીની હાર, મારા જ્હાલાજ હે ! જલી નહીં નનઉં મહી વેચવા રે લોલ ! (૫૭૦૫ રે ! ઝુલવાને આવો રાજ ! ચ'ટ્ભાણુજીતા ખાગમાં-- : હીંડોળેો: : ગરખી: રાગ: : તાલ: :ઢાળઃ (૨૬ એપ ઉદ્વવજ ! ૦હાલે તે! વિસારી અમને મેલ્યાં ! ... : ગરખી : રાગ: સોણહણી : તાલ : :ઢાળ : હુરિભજન વિના દુઃખ- દરિયાસ'સારને। પાર આવે.” (3 )૭ મારા સોહતલાલ ! આવે! તો કહું મારા મનની વાતડી (3૬૭૦૬૮ માર મન મોહ્યું વાંસલડીને રાખ્ટ્ે કાનડ ! કાળા (૭)૬ સુજને અડશેો મા ! આપા રહે અલબેલા, છેલા ! અડરેી। મા ! ... * ગરખી : રાગઃ સાર'ગ : હોરી : તાલ : : ઢાળ : (૮૦૬૦ તમે ઊભા રહોાની અલખેલા હે લાલ ! .. સૂણે। નેબનમદના છકેલા હો લાલ ! : ગરબો: રાગ: મારવા: તાલ: :હઢાળ:

પૃષ્ઠ રૃ

કક

(૯૨૨ તેવા રાસમ'ડળ મારે હેડે આનદ -8%7 49-56 : ગરબો? રાગ: :તાલ? :હાળઃ (૧૦૭૦૧૨ સામું ને ન'દના છેશગાળા ! માર ચિત્ત ચારણ્‌્વાળા.

: ગરખી: રાગ : હલારીઃ તાલ? : ઢાળ: (૧૧૦૧૩ પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન રે ! દીન થઈ ન્તચુ' રે! .“* ૧૨

મુક્તિમારગીને આપન્ને જ્ઞાન રે, હું તો નવ રાચુ' રે ! ગરબો: રાગ: : તાલ: દાદરા: : ઢાળ : સીતાજના મહિનાને- “સખી ! આવિયો કારતકમાસ રિચાળે આવિયો !”

(૧૨ )?૪ મહીઆરી મળી ચાલી મહી વેચવા ... : ગરબો : રાગ : ઝિઝોઠી : તાલ: કેરવા: ઢાળ: “આસેો- માસો! રારદપૂનમની રાત ન્ને.'

(૧૨ )૧૫ મારગડેો મૂકે રે સશૌહનતલાલજી !

(૧૩ )9૧ પ્રેમની પીડા તે કેને ડહિયે રે હે સધુકર ! પ્રેમની પીડા તે કોને કહિયે ? કકે .-. ૧૧૬ : ગરબી: રાગ? : તાલ? : ઢાળ “મુગટ પર વારી ન્રઉં નાગરનદા !”

(૧૩ )19 પ્રીતડીની રીત અતિઅટપટી, એપ્દ્રવજ ! છે પ્રીતડીની રીત

અતિઅટપટી ! કફ . ૧૬ (૧૩૦૬૨૮ ડ&ચામ ૨'ગ સમીપે ન્વવું ! મારે આજ થકી શ્યામ ૨ગ

સમીપેન ન્તષું | ... ૦૦૦ ૫૭ (૧૨ )૨૪ ક્યે ઠામે મોહની ન્નણી રે ! સૌહેતછમા કિયે [ ઠામે મોહની

નનન્‍્તણી? ... શક ૧૭ (૧૨ )૨૦ રેો।ભા સલૂણ્‌ા ડ્યામની ણુ નેને સખી! સભા સલૂણા શ્યામની ! ! ૧૮ (૧૪)ર૧ હું જું નણું જે બ્હાલે મુજમાં શું દીઠું ! સડ ... ૧૮

વારેવારે સામ્રુ ભાળે, મુખ લાગે મીઠું' ! : ગરબી : રાગ : રામકલી( ધનાશ્રી ઝે :તાલઃ : ઢાળ : “સાંભળો, વેવાઈ! દું તો હુરિ કથા કહું છું (લમગીત )

(૧૫)ર૨ શીખ 2 દે છે ર્‌ છ! રહે। ઢંગે, ૧૯૪ આવડો શે! આસંગે રે શ્યામળિયાતી સ'ગે ? : ગરખીઃ રાગ? તાલ: દીપચ'દીઃ માત્રા ચોદ: :ટુતલચઃ ઢાળ : કૉકરિયા ઉપર રે નોબત વાગે છે.' ( લક્નગીત )

૧૫ )૨૩૭ એવાં વચત સૂણીને રે વધાં વળતાં વદ જઃ દેળ

(૧૬ )૨૪ ન'દને ન'દન છબીલો છાગાળોા રે! ... ... .,#* ૨૦ *ગરખી: રાગ? : તાલ? : ઢાળ:

( )રપ ગરબે રમવાને ગોરી નીસર્યા' ર્‌ લોલ ! ...

( )ર૧ માનીતી તું છે સોપહનતણી હે। વાંસલડી ! ણ. .-કેડ ( )ર૭ વાસલડી ! વેરણ થઈ લાગી રે શ્રજની નારને ! ( )ર૮ વજનતારી ! શા માટે તું અમને આળ ચડાવે ? (૧૭૦૨૪ વેણુ મા વાશે। માર્‌ે આંગણે, વારું છું બ્હાલમ ! વળીવળી,

હે! જી રે! વેણુ મા વાશે। મારે આંગણે. -..

: ગરબી : રાગ : : તાલ: :ઢાળ : આજની ઘડી રળિયામણી.” (૧૮ )૩૦ વળતાં જ્હાલમાં નચાવ્યાં લલચાન્યાં લોચન ! ... :ગરખીઃ રાગ :તાલઃ :ઢાળઃ વૈકઠ ટૂકડું' રે મારા હુરિજનહૃટે હજર. ' (૧૯ »)2?૨ ઉદ્વવ! ન'દને। છે।રો તેં નમેરો થયો જે ... મટ :ગરખીઃ રાગ? :તાલઃ : ઢાળ? સપ કોપ તે થયો છે કળિકાળમાં ને.”

(૧૨ )૩૨ ઉદ્વવજ ! માધવને કહેને એટલું! ... પક (૧ર્‌ )22 ચાદલિયા રે ! ચાલીશ મા અતિઉતાવળે। ! કહે (૨૦ )3૩૪ વાંકા રે વાંકા શું રે હીંડો છે। ? આવડુ શું રે ગુમાન જ? ... (૧૪)૩૫ રાધે ! તું પ્યારી બીજ અવર કેઈ ! મો

(૨૧ )૩૬ વાંસલડી વાનને, સાંઝે આજ વાંસલડી વાનને ! 0 : ગરખીઃ રાગ? ભીમપલાસી (ધનાશ્રી ) : તાલ : દાદરા : ઢાળ :

(૨૧ )2૭ ૪લી અલબેલી ! જ્હાલેો! આવ્યા જલી અલખેલી !

(ર૧ )2૮ સાણીગર ! આવે મારે મ્હાલે, સાણીગર ! આવે।,

( ૨૦ )5૪ સમે સમો! તમો સમઝોા નહં ને કરતા હોંડો આળ છી.

( ૨૨ )૪૦ આવેોની મારે ઘેર માણુવા, હે છી રજ” આવેોની મારે વેર--

:ગરખી : રાગ: : તાલ: :ઢાળઃ “ઝુમકહાર શીદ તોડયો હે રાજ ! મારે! ઝૃમકહાર શીદ તોડયે। ?'

(ર્‌૨ )૪૨ રાતલડી કોતી સગે ન્નગગ્યા ? ધાયલ છે! જ, નેનખાણુ કેઈનાં વાગ્યાં ? રાતલડી. ... કકે : ગરખી: રાગ : : તાલ : : ઢાળ :

(ર૨૪ )૪૨ હાવાં હું સખી ! નહીં બોલું રે કદાપિ ન'દફ'વરની સ'ગે, મુને 'શ્ષશીવદની કહી છે રૈ ત્યારની દાઝ લાગી છે અગે ! : ગરખી : રાગઃ : તાલ : : ઢાળ :

( ૨પ )૪૩ બન્દાવનમાં અ'સીખટને થોક, મનના માન્યા રાજ મુને મળ્યા ! દૂરૈથી દેખી રે ખળવા લાગી શેોાકય, મનના માન્યા રાજ સને મળ્યા ! .., કકક કે

ર૬ ૨૨ ૨૭ ૨૪

ર૪

ર૫

સ્પ

૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૮

ર૮ ર્હ

રહ ૨૭૭

૩૧૨

ઝર

: ગરખી : રાગ : : તાલ : : ઢાળ (૨૬ )૪૪ સખી! પૂછી નને, અલી ! પૂછી ને, શે' રસિચે। રીસાવ્યો। રે ર... : ગરખી : રાગ : ભેરવી : તાલ : : ઢાળ : ( ૨૭ )૪૫ ક્્યામા! તું તે! શીદ રીસાવી રે ? કાંઈ એક કારણુ સુજને કહેની :ગરખી :રામગ? : તાલ: :ઢાળ:ઃ ( ૧૯ )૪૬ મારગ મૂકેની, કદુ છું કહાના ! ક્યારની નો! ક... મમ (૧૯ »)૪૭ સાંભળ વચન માર્‌ મૃષ્ણુ કહે, કામની ! ને! ... (૧૯૪૮ સૂણે।, શ્ચામળા ! ઠું તમ માટે ઘેલી થઈ ને ! ... કે

* ગરખબે। : ( ૧૯ )૪& શે ! રૂપાળી રસીલી તારી આંખડી ને ! (૧૯ )૫૦ ઓરે આવને સલૂણા હરિ ! શચામળા નળે !

(૧૯ )૫૬ સાચુ' માનજે રૂપાળીશી ૨પાધિકા ! નને ! ( ૨૭ )પર લલિતા કહે, ““સૃણે।, સ્વામી રે, હઠીલી હઠ ના તજે. હુંહારી!” પડ (૨૭ )૫૩ 'ચારીને મનાવાને કારણ રે સોપહને મનમાં મત્ય વિચારી, ...

(૧૭ )૫૪ વાંકફુ' મા નરે! વરણાગિયા ! નેતાં કાળજડામાં કાંઈકાંઈ

થાય છે, હો રૅ ! વાંક, ... કિક પા (૧૭ )પપ વરાકરણી દ્ઠે તારી વાંસળી, નેતા વરા કરી છે નમની હોજ રે! વશકરણી, કક ક્ટ

(૨૮ )૫૧ ન'દૃરુ'વરજીનું પ્રાણુછવનધન રાધા ર'ગીલી મૃગયાનેણી રે લોલ ! * ગરખી : રાગ: : તાલ? : ઢાળ:

( ૨૯ »)૫૭ મ્હાલે પધારો મારા રાજ ! માણીગર ! મ્હાલે પધારો ! ... * ગરખી : રાગ ટૂ રામત્રી : તાલ : : ઢાળ : “શેના લીધા મારા ચામ ! અબોલડા શેના લીધા રે ?

( )૫૮ સૂણે!, ઓધવજી ! પ્રેમતણેો પ'થ અગમ તમે શું ન્નણા। ? ..

( ૩૦ )૫૯ પડવે પ્રાણજવન પાખે કે ધીરજ નવ રહે રાખે, ... કુ અનુભવી લહે ખણે ભાખ્યે, મધુપ ! થ્રીમાધવને કહેન્ને.

* (પ'દરતિથિનોા ) ગરખો : રાગ : : તાલ: : ઢાળ :

(૩૧ )૧૦ ઝારતકમાસે મૂકી ગયા ડ'થ રે સખી ! મુને! ... 2 : ( મહિનાને। ) ગરબો : રાગ : : તાલ : : ઢાળ? “બ્હાલા ! તમારી ન્નેઈ ને રહી છું વાટ રે હાલાજી !'

(૩૨ )૧૨ વાગે વલૃ'દાવનમાં વાંસળી રે ! ઊભે।ઊભે। વગાડે કહાન !

: ગરબે।ઃ રાગ : માઢ : તાલ : : ઢાળ : (૧૮ )૧૨ સજ્જન ! સાંભળે રે હરિની બાળલીલા કાંઈ ગાશું ; ...

૩૩ ૩૩ ૩૪ ૩૮

૩ણ

૪૦ ૪૨

૪ર ૪૪ ૪૪

૪૫

૪૬ ૪૭

૪૫૭

૪૮ ૪૯

પ૦

પૃર્‌

૫૩

( ૩૩ )૬૩ કુ “વરને વારની રે ત્રજરાણી ! પેમે : (બલલીલાને।) ગરખબે। : રાગ ? પહાડીઝિઝોટી: : તાલ : હોદા : ઢાળ : ઇુ'વરને વારો જસે।દામાવડી ! ' ( ૩૪ )૬૪ એપ્ધવ! અલબેલાને કહેજે કે ન્યમ અમો કહાવિયે રે લોલ ! પ૭ હાવાં તે! હદ થઈ છે નાથ ! કે ગેપ્કળ આવિયે રે લેલ ! : ગરબો : શગ : : તાલ : : ઢાળ : શે! ર્ડો બ'સીબટનેા ચોક કે મળી મહી વેચવા રે લે।!લ !' ( લેોકકગીત )

( )૬૫ મહીઆરી ! મોટા માણુસની લન્ન્ન્ન દું લેઉં છું ... --* પૂલ (૧૨ )૬૬ આવો નૅ અલબેલા ! મારે દ, .*૦ પટ (૩૫ )૬૭ રાધે ! કલું માનની તું માર્‌' ૬૦

: ગરબે! : રાગ : સ'છીણું : તાલ : દીપચ' દી ડુતલય માત્રા ૨૪ : ઢાળ : “સખી ! પડવે તે પ'થે ચાલ્યા રે--'

(૩૬૧ )૬૬૮ કામણુ દીસે છે અલખેલા ! તારી આંખમાં રે! ... .-- ૧% : ગરખબીઃ રાગ : સોરઠ ( ખમાજ ) : તાલ : : ઢાળ?

(૩૬ )૬૪ તે' તે। ધટધટમાં ધર કીધું, જ્હાલમ ! વરણુ।ગિયા રે ! ..- ૬૨

( ૩૬ )૭૦ રૂડા દીસે! રાજેશ્વર ! મર્યદેર આવતા રે !

(૩૭ )૭૬ વ્હાલે! મારો ૬'જમાં વાય છે વાંસળી રે લોલ ! .., .-- 53

: ગરખી : રાગ : સ'કીણુ : તાલ : દાદરા : : ઢાળ : “પ્રથમ પાવેતીને 'પુત્રને પાયે નમુ' રે લોલ !'

( ૩૮ )છર માને તમારું તે ઘેલડી, છખીલા ! કલ્યું માને તમાર'તેઘેલડી ! .... ૬૩ * ગરખી : રાગ : : તાલ: : ઢાળ: (૩૮ )૭૩ આવોને લાલ ! વરણાગિયા જી રે ! એઃરા આવોને લાલ ! ૬૪

(૨૩ )૭૪ સાનની ! તારે પ્રેમે હું માલ્યા, તુજ સમો ધેમ કહીં મે' એેચે! ૧૪ (૨૩ )૭૫ વ્ડાલમજ ! કેઈ સાથે લપટાણા। ? સાચુ' કહોને, કેઈની સ'ગ

રગ માણ્યા? વ્હાલમજી ! ... ૬૫

(૨૩ )૭5 સાતીતી ! કઠણ વચન કેમ બોલે! ? અ'તરની વાત | કદ્દાપિ * ખોલે।. સપતીતી ! ... ૬૬

(૨૩ )૭૭ તા! તમને નહીં હું તે! «નવા ર8", તમારી સગે રણી રમીને રસ લેઉં. નાથ ! ...

૨૩ )૭૮ વાંસલડી વાગી ! ને હું તે નગી ! સખી ! એ. તેણ લેરણુ થઈલાગી ! ... ૬૭

( ૨૩ )૭૯ રીસાચાં રસિક સ'ગાથે રાધા, બોછું નહીં શ્યામસુ” દર સાથે ખાધા. ૬૮ (૨૩ )૮૦ ખ્રીતલડી જીવણુજી ! તોડી, નટવર ! નવલ કોની સ'ગાથે જોડી? ૧૪

( ર૨ )»૮

(૪૦ )૮૯ ( ૪૧ )૪૦

( ૪૨ )૯૨

( ૪૩ )હર ( ૪૩ 90૩ (૧૮૦૯૪ ( ૪૪ )૯૫ (૧૩ )૯૧ (૪૫ )૯૭

(૪૬ )€૮

૧૦

ર'ગીલા ! ર'ગભેર કચાં રમી આવ્યા ? લાલ ! કેતી માળા ચોરી

લાબ્ચૂૃ ર? ... રં

એ। છખીલાજી ! ક્યુ નવ કીજે વાટેપાટે ! ...

મારા પાતળિયા ! પ્રીત કરી તરછેડો છે! રા માટે ?

માર મહી ઢળશે ! લડસડતા છગીલા ! ર'ગના રાતા !

એ. અફરજી ! ગોકળમાં તમે શા કારણે આવ્યા ?

મમ નાં વચન શાને બોલે હે સાનની ! તું મર્મનાં વચન

રાને બોલે ? પી

મૂકને મારા સમ સાનની! હવરણાં હઠ ને, માશ સમ સાનની!

8દોજમનાજનતા ઘાટમાં રે લોલ ! રોકી રાખી છે મુને વાટમાં

લોલ !

: ગરબી: રાગ? : તાલ? : હાળ:

લોચનમનને। રે ! કે ઝગડો લેોચનમનનો !

: ગરબો : રાગ : સ'કીણ: તાલ : દીપચ'દ્દી : ઢાળ :

ચાલ, બ્હેલી, અલબેલી પ્યારી રાધે ! રી

: ગરબી : રાગ : સોરઠ : હુંમરી : ઢાળ : મરાઠી દિડીના માન્યો મનને સેપહનવર પામિયાં ન્તે રે !

અમો વેદના વેહેની સહુ વામીઆં નને રૈ

: ગરબો: રાગ? : તાલ: : ઢાળ:

આંખ ભરે મા અલબેલડા રે ! લાડલી લાડું !

: ગરખી : રાગ: :તાલ : : ઢાળ

લલિતાજ આવ્યાં પ્રે્યા' લાલનાં રે ! સાતુની મનાવ્યાં ! ...

સૂણ, સાહેલડી રે ! મારે ન'ટદકુ'વરશું નેહ !

ઘણી ગજબી રે ! શગિરધારી ! ધર માર્યું રે આંખ તમારી ! ...

* ગરખી : રાગ : : તાલ : : હાળ :

કાળજ કેયું તે કોને કહિયે રે એપધવ ! છેલછખીલડે ?

રસિયાજી ! તમે કયાં રમી આવ્યા રાસ ? તમારાં નિદ્ઠાભરિયાં

નેણ છે ! ..

:ગરખી: રાગ: : તાલ: :હઢાળ:

નદન'દન અલબેલડો રે ! એનાં વ્હાલાં લાગે છે વેણ, સાંભળ

સહી ! મારી.

ગરખીઃ: રાગ: : તાલ: : ઢાળ :

( ૪૫૦૬૯૯ ઉભા રહે તે। કહું એક વાત, મરડી નનઅઓ છે! રાને સુખ રે %?

(૬૦

છરૃ ૭%

૭ર

૭ર

પ૭

૫9૪

૭પ

19૬

૭૬

૭૮

૭૯

પ્ક્હ

૧૧ ન્ટ/૪ઝ'”૧

( ૪૭૨૦૦ નેણુ નચાવતા ન'દના ઝુ'વર ! પાધરે પચે ન્ન ! :* ગરખીઃ: રાગ? : તાલ: : ઢાળ:

( ૪૮ )૨૦?૨ આવે! અલબેલા ! વ્હાલા ! કહેને તમે કયાં ગયા'તા

દલાલા ? * ગરખેો : રાગ : : તાલ : : ઢાળ: ( ૪૯ )૧૦૨ એક જૃ દાવનમાંહે નિક જના મ્હેલમાં મારા રાજ !

હે! જી રે ! જગલકિરેરરચરિત્ર પ્રેમરસ ગેલમાં મારા રજ !

: ગરબો : રાગ : : તાલ? :ઢાળ: ( ૪૧ )૨૦૩ ચાલ, ચપલા, આખુભાનની દુલારી ! (૨૧ )?૩૪ ઘેલી મુને છીધી “શ્રીન' દજીના ન'દે ! વેલી મુને કીધી. (૧૧ )૬૦૫ રોક્યો પનધટ રસિયારાજ ! પાણીડાં કેમ ભરીએ ? (૨૦ )૨૦૧ ફ્ચામ ! સલક્ષણ્‌ા રહે! કહું છું, શીખામણુ લે માની (૭ )૬૦9 સખી ! નેની, ગેપ્પાળે ઝુલાલે મારી આંખ ભરી ! (૩૫ )૧૦૮ બોલી એમ કીતિ કુમારી રે, છાની એક વાત છે મારી રે,

(૪૫૦1૧૦૬ ઊભા રહે! અલબેલા ! ક્ષણું સંનેગ, ડાલા છે! પૂછું એક

વાતડી જ...

(૫૦ )૨૨૦ નંદલાલ સાથે લાગ્યું છે લગન . ઘેલી કીધી મને ગેપવાળિયે ને !

: ગરખી:? રાગઃ : તાલ: : ઢાળ:

( પ૧ )ર૬૨? આતે શં અલબેલા ! છેક ? કાંઈ નથી ધરતા વિવેક ! આવડે રે। કરો અવિવેક ? ગોપકળમાં રહેવું. પદ : રાગ : વસત : હોરી : તાલ : : હળ ઃ'

( ૧૯ )૨૬2 સાડી નદને કુ'વર મારી કેડે પડયે! રે !

("પર )?૨૩ «૩ રે એક સમે વજકન્યકાજ મોહી ન્તેઈ કુષ્યુરવરૂપ જી ! ...

: ગરખો : રાગઃ : તાલ : : ઢાળ ? (૧૮ )૬૨૪ શ્રીગુરુગોવિદને રે પાયે લાગુ', પૂરો ,આરા ' ! ( પ૩ »)?૬૫ સાતા જસેદદા ઝૂલાવે પુત્ર પારણે

: હાલરડું: : રાગ: : તાલ: :હઢાળ: “વારી ન્રઉઉરે

શામળિયા ! તુજપે' વારણે.” (૧૮ )૨૬૬ ક્નીઝરમોવિદને રે પ્રથમે પાયે લાગું ! ( ૫૪ )૨૨૭ મોટાનું વચન સુખધામ, કૃતિ રીતે કરિયે : ગરબે। : : રાગ: : તાલ : ? ઢાળ : ( )૨૬૧૮ સર્વેના શિરોમણિ શ્રીનાથજી રે રે લોલ !

૮ર

૮૧

૮૨ ૮૨

તહ

«હ

«હ

હર

«૪

૯૮

હહ

૧ર

" ષષ )૨૬૪ દરોન દોની રે દાસને મારા ગુણનિધિ શગિરિધરલાલ ! ... 39૦ *ગરખી : રાગ? :*તાલ? : ઢાળ?

(૧૫ ૦૨૨૦ ઉદ્ધવજી ! છે અળગી રે વાત એક પ્રેમતણી ! ... .** ૨૦૧

(૩૧ 2૨૨૬ ક્યઝુરવલ્ભદેવને ચરણે લાગું રે ર્સિયાજ ! ... ... ૧૦૩

( ૨૦ )૬૨૨ સર્વે કામ છોડીને પ્રથમ ચુરુગોાવિદને ભજીએ ૬૭ *** ૬૦૮

[ પ૬ )1૧૨૩૭ લેોકડિયાં દેખે છે લાલ ! આંખેામાં €"ડે ઝુલાલ ! .-. ૨૧૨

“* 2 ગરખીઃ રાગ? : સાર : હોરી : તાલ : ઢાળ : (પ૭ )૬૨૨૪ હરિ ! તારી અકળ કળા કળાય રે ! મોઢા સમરથ જેમાં બ્ડવાય રે ! ફે * ગરબો : રાગ : તાલ : :ઢાળઃ “સખી ! પડવે તે પ'થે ચાલ્યા રે ! '( ૪૯ )૨૨૫ એક સમે વ્રજકન્યકા મારા રાજ ! હો રે શ્રીરાધાછ છે માંહે

--કે હું ખલિહારી રે મારા૨ાજ ! .., --* ૨૨૪ * હાળઃ કાત્યાચનીના ગરખાને : (૫૮ )૨૨૬ કામણગારી તારી વાંસળી, કામ'ગ ીધું છે ભારી રે ! ... ૧૧૫

* ગરખી: રાગ: :તાલ: : ઢાળ: ( ૨૦ 21૨૭ સાંભળ રે તું સજની ! મારી, રજની ક્યાં રમી આવી જી? ૬૧૫ (પ૯ )0૨૮ હૉ રે જૃ'દાવનમાં થનક્કારથે !થે ! ... ... ... ૧૨૭ *રાસ: રાગ: :ઢતાલઃ: : હોળ: ( 3૦ )૨ર૪ સેહત, મધુરાકફૃત શ્રીનાયજ ! નટવર ! ન'દકમાર ! ... ૨૧૮

ગરબો: રાગ: : તાલ: : ઢાળ: ( ૬૧ )૧૩૦ અકળ કળા ક્ટીઅવિનારની રૅ તેને! પાર પામે કોય ! ... ૧૨૦

: (મોહિનીસ્વરૂપને। ) ગરબે! : રાગ : : તાલ: : ઢાળ : (૨૨ )93૩૨ વ્રજની રશે।ભા અપાર 24ઉં બલિહારી નને ! છે ઇંડ્પુરી આવાસ શોભા સારી ને! ... ડી રર * ગરબા : રાગ : ભીમપલાસી : તાલ : કેરખા ( ધુમાળી » : હાળ : “સા ! પાવા તે ગઢથી ઊતર્યા' સડાકાલી રે, મા ! પરવરિયાં ગુજરાત 'પાવાવાળી રે !

(૨૦) પદે : “(3૩ )૫૫ થ્રીરૃ'દાવન સુખકારી ર્‌ે સમચે* નાસે સહુ પીડા ! .... ..,. ?૪૯ ગરખીઃ: રાગ: : તાલ : : હાળ : (૧૯ »૨5 શ્રોમદ્રાધિકા શ્રીકૃષ્ણ વસ્તુ એક છે ને ! ..* દ૫૦

( ૬૪ )૨૮ મારા વ્હાલા રે ! લાગા છે જ્હાલા ! શ્રિયુ પ્રાણજીવન,

૧૩૭

નદનતા લાલા, ખબીન્ન વ્હાલા તે કહેવાના ઠાલા ! ... .** ૨પર : ગરખી : રાગ? : તાલ : ઢાળ :

( ૬૪ )3૪ વ્રજ વ્હાલું રે ! વેફ'& નહિ આવું, મને ગમે ચતુર્ભુજ થાકું, ત્યાં શ્રોન'દૃુ'વર કયાંથી લાવું ? ,,? ૬૬૦.

( )૪3 સુણે, સહુ હરિજન ! અત્તવસર્નાચતા રખે સે રાખે! ! નિશદિતિ નિશ્ચિન્ત થઈ સેવા શ્રીકૃષ્ણુનામ નિત્ય ભાખો ! ... ૨૬૫

(૧૧ )૪૪ જેના હૃદયમાં અખ'ડ રસિકરૂપ તેને કાંઈ નથી કરવું રે !

પૂણ લીલા સહ રાધા ત્રજભૂપ તેને બાકી નથી તરવું રે ! ... ૧૭૦ ( ૧૧ )૬૫ નથી નિશ્ચે કોઈ ને નાથ ! ક્ષણુ પછી શં કરરે! ? અતિઅમિત અતકયે ગાથ ! શું કરશે! ? હરશે! ? .... ... 1૮૬

(૨) પદ, ધોળ

[*નેોાધ:-આ પદ તથા ધ્ોળનાં ઘણાંખરાંના રાગરાગિણી તેતે સાથે આપવામાં આવ્યાં છે. ]

શ્રીગર્વલ્લભદેવને છું પ્રથમ કર્‌ પ્રણામ ! ... ... .., ૬૨૭ શ્રોઝર ગે।વિ'દ કુપાનિધિ કેશવ કેમળાનાથ કૃપાળ ! .... ... ૨૪૨ સાર્‌ નેહ લાગ્યો રે સખી ! શામળિયા સાઘે ! ... .-- દૈ૪ર ચિત્તમારં ચારા રે વ્રજરાજ ! છું તે। બીજુ કાંઈ માંગુ' મહારાજ ! ૬૪૩ ઉદ્દઠવજ ! વિચારો રે અતર આપણે, વણસમઝયે શી દેવી રેશીખ? ,, રૂપાળી શાધા ! તારું તન રે સ્હેજે તે સુંદરતાનું ભયુ' છે! ... ૨9૪૪ ડાતુંડો કામણગારો રે સપ્હેલી ! તે। કાતુડે કામણગાર્‌ા રૈ ! સખા ! છું તો ન્નણુતી જે સુખ હશે સ્નેહમાં ! “૦ દેકેપુ ર'ગભયો આવ સલૂણા છેલ ! પ્રૉતે પધરાવું મારે સહેલ ! મ. ડે ૧૦ ડયમ ભરિયે રે ? ક્યમ ભરિયે #ળજમનાનું નર્‌ ? ન'દક'વર કેડે પડયો।! ૪૧ કર ચિત્ત! ચિ'તન કોઈ પ્રકારે સદાનદ શ્રકૃષ્ણુતણું રે! ... ,, ૨૨ સેવની શ્રીકૃષ્ણ રસિક રપધિકાપતિ ! ... ૨૪૭ ૧૩ એક વચ ગેપ્પીજનવલ્લભ, નહીં સ્વામી ખીને ! ... ... ૨૪૮ ૧૪ જે કે।ઈ પ્રેમઅ'રા અવતરે પ્રેમરસ તેના ઊરમાં ઠરે ! ... ૨૪૮ ૧૫ શ્રીર'દાવત સુખકારી રે ! સમયે નાસે સહુ પીડા! ... ... ૧૪૪ ૧૬ થીમદ્રાધિક। શ્રીકૃષ્ણુ વસ્તુ એક છે ને ! ... ... ... ૬૫૦ ૬૧૭ ર્‌સિયે વગાડી રગવાંસળી ! પાંસળી મારો પ્રોઈ! ક... .*- દપ॥

૧૮ મારા વ્હાલા રે ! લાગે! છે। વ્હાલા ! ન. કડ -*૦ દેપેરે

૧૪

૧૯ ન્તએ જી ! “એ જીવણ ! જૂઠા છો મે' નણયા ! ... .** દપ૫૩ ૨૦ તમારો--તમારોા--પ્યારી ! મન માને તે કહાની ! ... 5 5 ર? જળ ન્તતાં આજ ધૂ'ઘટડામાં ભેપહનવું સુખ દીડું ! ... .*. દૈય૪ ર૨ તારા સમ ને તારૃણી ! તું મને સોથી લાગે વ્હાલી રે ! ર૩૭ ન'દતો ઝુ'વર પરણાવ ! રે હો માડી ! મુને ન'દને! ઝુ'વર પરણાવ. ૬૫૫ ૨૪ ઓરા આવેની, ઊ'ચુ' ભાળોાની, ર'ગીલા ! શા રપ કયાંથી ને પધાર્યા પ્રીતમ ! પાછલીને રાતે રૈ ..* .,. ૨૫૬ ૨૬ એટથછું મારુ' કહ્યું માન, હે ખ્યારીજ ! એટલુ માર્‌' કલુ માન . ર૭ હો સોહના રે ! મુને માયા લગાડી, મન મો!લું ગિરિવરધારી લાલ! ૨૫૫૭ ૨૮ ગરજસવાદ્ી ના થઈએ મારા જ્ડાલા ! ગરજસવાદી ના થઈએ, ... ,, ૨૪ રાંક મારી રાધાને દગે! એણે દીધે। રે ! ... ૨૫૮ ૩૦ નવ જીજે, નવ »ીજે રે, નવ કીજે રે આળ ! ... કી ર. હઝ 3૧ સધુત્રત ! કહેજે રે મોહનને એટલું--- ... ... ૬પ૪€ ૩૨ ગરિધારિયા ! ગુમાની રે જ્હાલાજ ! તે' તે મને મારી રે 0 ૩૩ લાડીલા લાલ (બહ હારીજ ! મને લેહ લાગી તમારી જી ! ... ૨૬૦ ૩૪ નજ વ્હાલું રે ! વેકુ'ક નહીં આડું ! મ, ૩૫ મારું ઢણકતું ઢોર ઢેણ્‌કે છે સહુ નગ્રમાં-- ... ..- ૬૬૨ ૩૬ નિશ્ચયના મહેલમાં વસે મારા બ્હાલમે। ! રે ૬૨ ૩૭ સમલબેલાજ ! પ્રાણ આધાર રે ! તમ પર વારી રે ! (ધોળ) .-- ,? ૩૮ આજ ગઈ તી કાલિ'ટીને તીર રે ભરવાને પાણી રે ! ( ,, ) ... ૨4૩ ૩% મારા જન્મસ'ગાથી જદુરાય રે! [ગરિવરધારી રે! ( ,, ) ... ,, ૪૦ હાવાં નહીં મૂફ રે શેપ્હતજ ! માને। ખરી ! ... .-. ૨૧૪ ૪૬ હે! મનવા ! શ્રીહરિશરણે રહેજે ! ૪૨ પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય, શ્રીગિરિધર પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય ! ... ૧5૫ ૪૩ સૂણે।, સહુ હુરિજન ! અત્રવસનચિ'તા રખે હુદયે રાખે! ! નિ ૪૪ જેને સહાય શ્રીકૃષ્ણની તે તે। સુખમાં મહાલે. ક. ... ૬૬૬ ૪૫ શ્રીકૃષ્ણ ! રાધારમણ પૂણ પુરષાત્તમ ! ક્રીગોફળાધીશ મુજ

હુદયા વાસે। ! .-- ૬૬૭ ૪૧ તાદશી જન તેને ઝણિયે રે રે જેમાં એવા ગુણ હોય ર્‌--.. ૧૬૮ ૪૭ નથી થયો તું રે, હરિજન નથી થયો ડું રે, શીદ ઝુમાનમાં ધૂમે રૃ ૬૬૯ ૪૮ હુરિને ભજે, વળી અન્ય આરાધે તે અનન્ય ભક્ત કહાવે રે. ... ,, ૪૯ જેના હુક્યમાં અખ'ડ રસિકરૂપ તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! ... ૨૭૦

પ૦ જું કહિયૅ શ્રીજી ? રારણુપડ્યાને સ'તાપો।-- ... .-- ... ૧૭૨

૧૫

૫૧ શૃપાસિ'છુ કહાવે! રે, ફપા સુને કયમ કરો ? .“* ... ૧૭૨ પર સુને અગઅ'ગ લાગી લાહ્મ ! કાળજ કોઈ કાપે રે ! કુ ૫૩ તારો અમુલખ અવસર ન્તય ! ગે।વિ'દ ગા રે ! ... ૬૧૭૩ પ૪ દામોદર ! દુઃખં કાપો રે ! પાવલે લાગુ'! ... ડા ..* ૧૭૪ પપ અધરો દિવસ એક આવરો અલબેલા શ્રીજી ! ... ... ૧૭૫ ૫૧ મારે અ'તસમય અલબેલા ! સુજને મૂકશે। મા ! 0- 52 પછ સનજમુસાક્ર ર્‌ે ! ચાક્ષો નિજ દેશા ભણી ! ... ... ૧૭૬ ૫૮ હરિ! હું જું કર્‌ રે ? મારો માયા મૂકે કેડો ? .--* ... ૧૭૭ પદ હુરિ ! જેવોતેવો હું દાસ તમારો ! ડરણાસિ'ધુ ! ત્રો કર મારા! ,, ૬૦ સાચુ' તે સગપણ્‌ રે સમઝ મન ! શ્યપ્રમતણું ! પિ .,. ૧૭૮ ૬? ક્રીવલ્લભ ! શ્રીનિઠૂલ ! શ્રોજ સ્વપ્મી ! શામળિયા ૦ડાલા ! ૬૨ ન'દન'દન પ્રગટ સલામી સમઝયા વિતા...વિચારો ... ... ઉ૭૯ ૬૩ હુરિ તુંને પ્રસત્ત તે કયમ થાયે ? તારા મનતું કપટ નવ ત્તયે. .., ૬૨૮૦ ૬૪ તે ભગવદીનાં દશાન દલભ ! જેનું ભાગ્ય હોય તેને ભેટે રે! ... ૨૮૧

૧૫ તથી નિશચે કોઈને નાથ ! ક્ષણ પછી શું કરરે ! ૬૬ એવા મુને વ્હાલા લાગા વ્રજસૂપ ! જેથી માર' મન થયું છે તક્ષપ! | ૧૮૨

૧ર ચિર જયો ! સુખી રહે ! તુમ સકલ હુરિજિન ! આ. ઝી

૧૭ શ્રી લલિતા ચ'ટ્રભાગા ચપળા ચ'દરકલા આન'દા ... ... ૮૩ (૩) ત્રજભાષાના પદો સહામગલર્‌પ શ્રીગુરદેવ શ્રાંમહાપ્રભુ ! કે ."* દ૮૪ હુરિદાસા ! હરિદાસા ! બન «ત હરિદાસા ! હરિદ્ાસા !.. કર મે સખસીરદારા શ્રીકૃષ્ણ હમારા પ્યારા, ગેપપાક્ષ હમારા પ્યારા તેરી ચલી ચશમતલવાર ! ધાયલ મોહે કર ડારી ! જે રસિયા ! શેષ તનને રે ! પ, ૬7 -કેરેપ મર હાં રે ! ખનમે ગુજરિયાં લૂ'દી! ... .-. ૧૮૭ . એક ખૂબસુરત ગબરૂ ગુલઝાર સાવરા ! રાડ પ: 52 સદતમોહન ચારે મહેખુખ મેરા હવ! ... ... ... ૨૮૮ લગી હય ચાદ '્રીતમકી ! તલક્કે જિયા ન્તવેગા ! 5 છે ૧૦ નવલ સનેહી ઘતસામલડો ! જદુગરો ધુતારેો કફ કર ગયો રે ! ... ,, ૧1 મેરા પ્રજુ રૃષ્ણુચ'દ્ર ખ'કા ! જગતમે' હય જિનકા ડ'કા ! ... ૨૮૯

૧૬

યનગાગનગનગનડતડેડઝતાતાતઝડતતઝ ડતો ાાડતાતડેડતતતડ સ્વગ'સ્થ બહેન લીલાવતી તે સ્તગ“થ શેઠ ચ'દુલાલ હ્રારકાદાસ

મજમુદારનતી વિધવા અને શેઠ ભૂખણદાસ બ્રિજવલ્ષભદાસ રૃસાઈની પુત્રીના સ્મરણાથ'

નવવટવવાવબઈમમાવજળવોમમપેભવવજેમવામપમમડેમજમવવજપવે ઇસા ાવ”ટવવમ ભાવક

-ક_

લેખકનાં પુસ્તકે

[ સાહિત્યમીતિઓ અને શાળાકૉલેજનાં પાડયપુસ્તકે। ] ? ભ્પ્ગેલુ' ગામ ( ગેપ્લ્ડસ્મિથના અ'મેજીનું ભાષાંતર ) (૧૯૬૪) (નથી) ભકતકવિશ્રી દચારામનું જીવનચરિત ( ૬૯૨૦ ) (નથી ) સાડણુકફત ઊખાણા ( 'પ્રબાધખત્રીસી ) અને શ્રીધરફત રપ્વણમ દોદરી- સ'વાદ ( ૧૪૨૭ ) : '્રકારક શ્રોફાખ્સ ગુજરાતી સભા, સુ'બાઈ. નરપતિકૃત પંચદ'ડની બાર્તા ' ( સ'સોધન ) (૬/૨૭) ,, સધુસૂદન વજ્યાસફત હુ'સાવતીવિક્મચરિત્રવિવાહ (સશોધન) (૬૪૨૬૮૦ ,, ૬-૮ ક્રમિક 'પાઠચપુસ્તક ભાગ : ૨: ૨ર: ૪: પ્રકારાક એંમ. સી. કેાઠારી વડોદરા ( જીુજરાતી સાહિત્યપરિષદ માટે » ગદ્યસમુચ્ચચઃ ભાગ: ૨? (૧૯૨૮) 2? ૧૦ ઝુજરાતને નાથ : અવલે।કન અને ટીકા (૧૯૨૭) ,, ૨૬ સ્ાાહિત્યપ્રકાશિની : પ્રકારાક એન. એંમ. ત્રિપાઠી અને ક'પની, મુ'બાઈ, ૧૨ ગુજરાતી સાહિત્યના યાત્રાળુઓ: ભાગ: ૨૩-૬૪ નવલિકાપુષ્પે : માલા : ? : : પ્રકારાક જનરલ બૂક ડેપો, શ્ુ'બાઈ. ૧૫ આઠમી સાાહિત્યપરિષદનો અહેવાલ (સ'પાટન) (સાહિત્ય પરિષદ માટે) ૧૬ નમદરાતાબ્દીમ'થ ( સ'પારન ) ( ) ૧૭ હેમસારસ્વતસત્ર ( ,, ) ( ઇં ! 1૮-૨૦ સ્પાહિત્યસોરભ : ભાગ : થી :( શ્રોભાનુશ'કર જ્યાસ સાથે (૨૯૪૦ ») એન. ડી. મહેતા અને કપની, જ્ઞુ'બાઈ. ર૧-૨૨ (નરૂપણિકા: : ૨: (શ્રીજય'તીલાલ જ્યાસ સાથે ( ૧૯૩૮ ),. ૨૩ ૬ચારામ-રસસુધા ( રાપ્સગરખાગરખીઓ અને 'પદો ( ૨૯૪૩) તેયાર થતાં ર૪-ર૧ શુજરાતી સાહિત્યના યાત્રાળુએ : ભાગ : ર: ૩: ર૭ દનખ'ધ અને દિબ'ધિકા ( શ્ટીનન્ય'તીલાલ જ્યાસ સાથે ૨૮ વજ્યાકરણ'પારિન્નત રૂહ ભારતીય નૃત્યકલા ૩૦ સાહિત્યવિહાર ભાગ : : ( વિવેચને। » ૭૧ શ૨્સવિહાર (કાવ્યસગ્રહુ ) ૭૩૨ નવલિકાવિહાર ( નવધિકાસ'ગ્રહ ) ૩૩ ગુજરાતી શ્રબ્દસિદ્ધિ ૩૪ ર્‌પ્સ અને ગરખીએ। ( પ્રાચીન ને અવાંચીન )

૩૫ ભડલીસાહિત્ય ( સશોધન ) ૩૬ ગઝુજરાતની 'ખેતીવાડી

૩૭ આપણાં ભજનો ૩૮ આપણાં લેાકગીત